Volver

Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación primaria

«BOE» núm. 293, do 8 de decembro de 2006, páxinas 43053 a 43102 (50 páx.) Norma derrogada, coa excepción da disposición adicional primeira que se manterá en vigor en todo aquilo que resulte aplicable de acordo coa Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, na súa redacción dada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, pola disposición derrogatoria única.a) do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro. Ref. BOE-A-2015-37