Volver

Bases da primeira convocatoria do repositorio TeCe Redes en galego, ao abeiro do Fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021/22

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, publica esta convocatoria orientada a crear un repositorio de proxectos dixitais e de servizos presenciais que nutran os seus programas de dinamización lingüística dirixidos á poboación nova e de transmisión xeracional da lingua galega. Na súa denominación empréganse as letras T, C e R para se referir, respectivamente, ás accións de "transmitir", "comunicar" e "tecer redes". O repositorio de proxectos TeCe Redes en galego incorpórase como unha nova sección dentro do Fondo Xacobeo 21-22.

Resolución de selección de proxectos dixitais

1. A resolución da modalidade de proxectos dixitais, pola que se fai pública a listaxe dos proxectos seleccionados, excluídos e rexeitados de dita modalidade, así como a lista de reserva correspondente, atópanse publicadas e dispoñibles para a súa consulta ao final desta páxina en documentos relacionados.

2. Para calquera tipo de dúbida ou cuestión ao respecto, consultar os contactos dispoñibles no apartado de "Máis información" desta convocatoria.

Resolución de selección de proxectos presenciais

1. De acordo coas bases publicadas nesta primeira convocatoria, farase pública unha resolución para cada modalidade de participación: proxectos presenciais (puros e mixtos) e proxectos dixitais (puros e combinados).

2. A resolución da modalidade de proxectos presencias, pola que se fai pública a listaxe dos proxectos seleccionados, excluídos e rexeitados de dita modalidade, así como a lista de reserva correspondente, atópanse publicadas e dispoñibles para a súa consulta ó final desta páxina en documentos relacionados.

3. En próximas datas farase pública a resolución de proxectos seleccionados, excluídos e rexeitados da modalidade dixital, así como a lista de reserva correspondente a dita modalidade.

4. Para calquera tipo de dúbida ou cuestión ao respecto, consultar os contactos dispoñibles no apartado de "Máis información" desta convocatoria.

OBXECTIVOS

  • Permitir que os profesionais autónomos, as empresas e as cooperativas do tecido económico cultural e artístico vinculado ao proceso de dinamización lingüística e cultural en lingua galega sexan quen de mostrarlles ao público infantil e xuvenil e ás súas familias o seu talento creativo en forma de recursos dixitais, servizos presenciais ou proxectos mixtos.
  • Promover que os nenos e as nenas, así como a mocidade, manteñan, e mesmo incorporen, o galego como lingua vehicular de relación na súa vida diaria.
  • Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que reforce a súa estima, aumente a súa demanda e elimine prexuízos para estimular nas xeracións máis novas actitudes.
  • favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego, tanto nas súas relacións interxeracionais coma nas comunicacións horizontais entre iguais.
  • Conseguir unha oferta diversificada e atractiva de recursos dixitais e de servizos presenciais de carácter cultural, lúdico ou de formación non regrada en galego, deseñados especificamente para o público destinatario, en atención á súa idade e ás súas circunstancias vitais, preferencias e inquietudes culturais, formativas e de ocio.
  • Promover unha planificación estratéxica para a achega dos recursos dixitais e servizos presenciais que se xeren ou se executen a través desta convocatoria ás persoas destinatarias coa finalidade de multiplicar o seu alcance.

PERSOAS DESTINATARIAS 

As persoas que poderán presentar proxectos serán as seguintes:

  • Persoas profesionais do sector cultural, creativo e artístico galego que estean vinculadas cos procesos de dinamización da lingua galega no desenvolvemento da súa profesión.
  • Empresas culturais e/ou artísticas que estean vinculadas cos procesos de dinamización da lingua galega no desenvolvemento da súa actividade.
  • Cooperativas culturais e/ou artísticas que estean vinculadas cos procesos de dinamización da lingua galega no desenvolvemento da súa actividade.

Quedarán excluídas as entidades sen personalidade xurídica, como as comunidades de bens, así como calquera tipo de asociación ou fundación.

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

O procedemento previsto nas bases da convocatoria para a selección de proxectos será dixital na súa integridade e a solicitude de participación presentarase en formato PDF e obterase cubrindo un formulario web (que estará dispoñible entre o 9 e o 25 de abril). A solicitude presentarase exclusivamente a través do procedemento PR004A da sede electrónica da Xunta de Galicia.

A solicitude de participación, segundo o modelo do anexo I, consta principalmente de catro campos ou bloques —datos xerais, técnicos, orzamentarios e de resultados— e a persoa solicitante non achegará ningunha outra documentación complementaria, nin imaxes nin animacións, aínda que si se permite incluír ligazóns. Calquera información sobre o proxecto ofertado deberá incluírse nos indicados catro bloques de datos.

No anexo I pódese ver un borrador de formulario en formato pdf.

PRAZO

O prazo de presentación de proxectos vai do 9 de abril de 2022 ás 0:00 horas ao 25 de abril ás 23:59 horas. No caso de que o número de solicitudes presentadas ao procedemento regulado nas bases desta convocatoria exceda de cincocentas, a comisión de valoración só avaliará, por orde de entrada, un número equivalente a este.

IMPORTE MÁXIMO DOS PROXECTOS SELECCIONADOS

O importe máximo de adxudicación de cada proxecto desta convocatoria será de 10.000,00 €. O referido importe constituirá o orzamento base de licitación dos proxectos adxudicados e nel incluiranse todos os custos de produción ou de execución, cos impostos e as taxas correspondentes.

MÁIS INFORMACIÓN

Teléfono: 687 041 884

Correo electrónico: tcr-galego@xunta.gal

Horario de atención ao público:

Todos os días laborables de luns a venres.

horario de mañá: de 9:00 h a 14:00 h

horario de tarde: de 16:00 h a 19:00 h