Día das Letras Galegas

Filtrar por...

Temos dispoñibles para consulta 58 contidos
17/05/2000

Manuel Murguía

Manuel Murguía foi o máis salientable representante do galeguismo e da historiografía galega no século XIX. O seu labor resultou fundamental para a creación dunha cultura nacional en Galicia.

17/05/1999

Roberto Blanco Torres

Roberto Blanco Torres, poeta e xornalista, incorporou á súa obra as correntes vangardistas. Asasinado en 1936 por unha gavela falanxista, desennvolveu un importante labor en medios de corte agrarista, anticaciquil e galeguista.

17/05/1998

Martín Códax, Mendinho e Johan de Cangas (Poetas Medievais da ría de Vigo)

Estes tres poetas representan a extraordinaria eclosión de creatividade que estourou en Galicia, e en galego, no período trobadoresco.

17/05/1997

Ánxel Fole

Considerado un dos grandes contemporáneos do relato curto, harmonizou nas súas obras a narrativa popular co pouso culto que lle deparara a lectura de autores como Poe ou Dieste.

17/05/1996

Xesús Ferro Couselo

O historiador contribuíu á difusión da nosa lingua e cultura a través de numerosos estudos. Traballou especialmente na recuperación do pasado de Ourense e a súa provincia.

17/05/1995

Rafael Dieste

Adscrito á denominada Xeración de 1922, Dieste modernizou cos seus contos e obras de teatro o sistema literario galego afastándoo do ruralismo.

17/05/1994

Luís Seoane

Representante da nosa literatura no exilio, Seoane compaxinou o seu labor de poeta e prosista comprometido coa produción plástica que lle depararía importante sona.

17/05/1993

Eduardo Blanco Amor

Blanco Amor constitúe un dos grandes fitos da renovación narrativa galega. Foi asemade unha das meirandes figuras do noso teatro independente.

17/05/1992

Fermín Bouza Brey

Bouza Brey iniciou coa súa obra Nao senlleira a corrente neotrobadorista da literatura galega. Realizou abondosos estudos, sobresaíndo a temática arqueolóxica e etnográfica.

17/05/1991

Álvaro Cunqueiro

Cunqueiro revolucionou o panorama literario galego co emprego dunha lingua culta e vangardista enfocada dende a oralidade. A súa obra mestura a poesía, prosa, teatro, ensaio e xornalismo.