Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 6. Es quen de facelo?

Obxectivos desta unidade: identificar persoas e describir os seus trazos físicos e de carácter, dar e pedir información sobre estudos ou profesión, informar sobre as nosas habilidades e valoralas, describir unha persoa utilizando o presente

Coñecemento do código

  • Perífrase ESTAR + XERUNDIO
  • A familia e as profesións
  • Os posesivos, o demostrativo AQUEL/A e os indefinidos ALGUÉN/NINGUÉN
  • O pretérito de SER
  • O interrogativo QUEN
  • As consoantes: b, v