Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 7. A onde vas?

Obxectivos desta unidade: preguntar e indicar direccións, localizar obxectos, edificios, lugares...

Coñecemento do código

  • A perífrase IR + INFINITIVO
  • Os puntos cardinais
  • Os tipos de vías públicas, distribución urbana e mobiliario urbano
  • Os adverbios de lugar e dirección
  • O pretérito de indicativo de IR. O presente de indicativo dos verbos
  • SABER e VIR
  • Os indefinidos ALGÚN/NINGÚN
  • As consoantes: h