Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 9. Que tempo deu para a fin de semana?

Obxectivos desta unidade: pedir e ofrecer información sobre o tempo meteorolóxico, expresar coñecemento ou descoñecemento sobre algo, facer valoracións e comparacións

Coñecemento do código

  • O tempo meteorolóxico
  • Tipos de agrupamentos poboacionais
  • Vivenda: tipos e descrición
  • Fogar: partes e mobiliario doméstico
  • Conectores e enlaces de uso máis frecuente
  • Colocación do pronome átono en negativas e interrogativas
  • Acentuación (I): agudas