Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 11. Lémbraste?

Obxectivos desta unidade: datar momentos e acontecementos da nosa vida, referirse a condicións e circunstancias históricas, mostrar aprobación ou desaprobación e acordo ou desacordo, relatar feitos do pasado próximo

Coñecemento do código

  • Verbos pronominais
  • Usos do pretérito e do copretérito de indicativo
  • Infinitivo, xerundio e participio
  • Acentuación III: esdrúxulas