Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 2. Eu son así

Nesta unidade imos presentar os nosos compañeiros de clase.

Para iso, imos aprender:

  • a identificar e describir fisicamente as persoas
  • a falar do aspecto e do carácter
  • a expresar as semellanzas e diferenzas entre as persoas
  • a preguntar sobre gustos e intereses a contrastar gustos e preferencias
  • a falar de relacións persoais
  • o/a/os/as + adxectivo o/a/os/as + de + substantivo
  • o/a/os/as + que + verbo os posesivos