Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 1. Xente con xente

Obxectivos desta unidade: como pedir ou dar información persoal, como describir persoas, como expresar gustos e sentimentos, como valorar persoas

Coñecemento do código

  • Adxectivos e substantivos relacionados co físico e co carácter
  • Verbo GUSTAR e outros que funcionan igual
  • Frases interrogativas con onde, por que, que, quen...
  • Frases interrogativas indirectas
  • Colocación dos pronomes persoais átonos
  • O condicional: algúns usos
  • Acentuación nas interrogativas