Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 7. Nacín nunha pequena aldea

Obxectivos desta unidade: como relatar accións e circunstancias pasadas; como dar e pedir información sobre sucesos; como informar de actividades no pasado consideradas no seu punto de partida; como reaccionar ante un relato

Coñecemento do código

  • Léxico de sentimentos e estados de ánimo
  • Léxico relacionado co mundo laboral
  • Pretérito, copretérito e antepretérito de indicativo
  • Contraste entre pasados
  • Acento diacrítico