Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 2. Dálle á lingua

Obxectivos desta unidade: falar de sensacións e dificultades na aprendizaxe de linguas, relatar experiencias na aprendizaxe de linguas, como pedir e dar información sobre cursos de lingua, como responder a cuestionarios sobre cursos de lingua

Coñecemento do código

  • Pretérito de indicativo
  • Resúltame fácil / difícil / cústame/ prefiro +infi nitivo
  • Preguntas na clase
  • Deletrear
  • Ditongos