Volver

CELGA 2. MATERIAL DE CLASE

Unidade 3. De festa rachada

Obxectivos desta unidade: como propoñer, aceptar, rexeitar invitacións e propostas; como desculparse por algo e reaccionar ante unha desculpa; como expresar a necesidade ou o desexo de facer algo; como expresar gustos, teimas; como describir e valorar espectáculos, festas; como repartir tarefas

Coñecemento do código

  • Adxectivos para valorar
  • Substantivos relacionados co lecer
  • Comidas e bebidas nas festas
  • Roupa de festa
  • Léxico do mundo do espectáculo: cine, tele
  • Recursos para propoñer, aceptar e rexeitar
  • Presentes irregulares e presentes con alternancia vocálica
  • Oracións subordinadas causais
  • Expresións de frecuencia
  • Vogais abertas e pechadas