Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 4. Camiñante no camiño

Obxectivos desta unidade: como describir lugares; como relatar viaxes; como falar de comidas e bebidas; como desenvolverse nun restaurante, hotel...; como pedir un servizo de forma educada

Coñecemento do código

  • Perífrases verbais
  • Presente de subxuntivo
  • Oracións de relativo
  • Léxico do turismo e das viaxes
  • Léxico de comidas e bebidas
  • Entoación afirmativa e interrogativa