Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 5. Abre a boca

Obxectivos desta unidade: como preguntar e responder sobre o estado físico e anímico; como demandar aclaracións ou repeticións ante dificultades de comprensión; como explicar síntomas dunha enfermidade; como falar do coidado corporal; como dar consellos e facer recomendacións

Coñecemento do código

  • Imperativo afirmativo e negativo
  • Perífrases verbais
  • Léxico sobre estados de saúde
  • Léxico sobre as partes do corpo
  • Léxico de enfermidades
  • Léxico relacionado co coidado corporal
  • A acentuación