Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Programa

Bloque de lingua oral

Comunicación oralA análise da comunicación oral

A elaboración do discurso oral

A relación coa cidadanía

Bloque de gramática

GramáticaA omisión de artigo e da conxunción que

O pronome pleonástico de CI

O pronome de dativo e de acusativo

A colocación do adxectivo
 • previo, -a + subst.
Usos e valores referenciais
 • mesmo, -a, dito, -a, presente
A estrutura subs. + a + inf.

O indefinido na dobre negación

Construcións verbais
 • vir de + inf. / ter + part. / ter/dar por + part

Bloque de léxico

Léxico

Caracterización léxica da linguaxe administrativa

Elaboración do léxico administrativo

 • cultismos
 • semicultismos
 • termos patrimoniais
 • formación de palabras
Interferencias e calcos doutras linguas

Vacilacións frecuentes do léxico administrativo

Bloque de redacción e estilo

Redacción e estilo

(lexibilidade)
Ortotipografía
 • recursos tipográficos
 • signos de puntuación
 • maiúsculas e minúsculas
 • abreviacións

Morfosintaxe

 • concordancia
 • ordenación sintáctica
 • construcións absolutas
 • nominalización
 • circunloquio
 • adverbio en -mente
Contido
 • O tratamento persoal
  • emisor e destinatario
  • cargos e fórmulas arcaizantes
 • As indicacións de lugar
  • enderezos
  • topónimos
 • As indicacións de tempo
  • datacións
  • períodos de tempo
 • As indicacións de cantidade
 • As denominacións de outras linguas

Bloque de documentación

Documentos administrativosanuncio,aviso, carta, certificado, circular, citación/emprazamento, correoelectrónico, dilixencia, fax, invitación, oficio, requirimento, saúdo

Bloque de contorno sociolingüísitico e sociocultural

SociolingüísticaA situación sociolingüística do galego
Historia da linguaxe administrativaXurdimento e extensión da linguaxe xurídico-administrativa na Idade Media
Lexislación sobre a lingua galegaDisposicións sobre a lingua galega