• Proxectos externos A Secretaría Xeral de Política Lingüística ten asignadas, entre outras funcións, a de promover, coordinar e desenvolver a política de investigación que favoreza a normalización lingüística nas súas diferentes manifestacións, especialmente no eido do léxico e da terminoloxía, así como promover o diálogo, a cooperación e a colaboración con outras institucións competentes en materia de política lingüística.
  • Centro Ramón Piñeiro Centro Ramón Piñeiro O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades está encargado de promover, desenvolver e darlles difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.