Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE XURÍDICA

Programa

Bloque de lingua oral

Comunicación oralA análise da comunicación oral

A elaboración do discurso oral

A relación coa cidadanía

Bloque de gramática

GramáticaA omisión de artigo e da conxunción que

O pronome pleonástico de CI

O pronome de dativo e de acusativo

A colocación do adxectivo
 • previo, -a + subst.
Usos e valores referenciais
 • mesmo, -a, dito, -a, presente
A estrutura subs. + a + inf.

O indefinido na dobre negación

Construcións verbais
 • vir de + inf. / ter + part. / ter/dar por + part

Bloque de léxico

Léxico

Caracterización léxica da linguaxe xurídica

Elaboración do léxico xurídico

 • cultismos
 • semicultismos
 • termos patrimoniais
 • formación de palabras
Interferencias e calcos doutras linguas

Vacilacións frecuentes do léxico xurídico

Bloque de redacción e estilo

Redacción e estilo

(lexibilidade)
Ortotipografía
 • recursos tipográficos
 • signos de puntuación
 • maiúsculas e minúsculas
 • abreviacións
Morfosintaxe
 • concordancia
 • ordenación sintáctica
 • construcións absolutas
 • nominalización
 • circunloquio
 • adverbio en -mente
Contido
 • O tratamento persoal
  • emisor e destinatario
  • cargos e fórmulas arcaizantes
 • As indicacións de lugar
  • enderezos
  • topónimos
 • As indicacións de tempo
  • datacións
  • períodos de tempo
 • As indicacións de cantidade
 • As denominacións doutras linguas

Bloque de documentación

Documentos xurídicosCitación, contrato, denuncia, edicto, emprazamento, exhorto, mandado, notificación, oficio, providencia, requirimento

Bloque de contorno sociolingüísitico e sociocultural

SociolingüísticaA situación sociolingüística do galego
Historia da linguaxe xurídicaXurdimento e extensión da linguaxe xurídico-administrativa na Idade Media
Lexislación sobre a lingua galegaDisposicións sobre a lingua galega

 

Os programas dos cursos están recollidos nos anexos da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24.06.2011; corrección de erros no DOG núm. 223, do 22.11.2011).