Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - C

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

C

caber
v.i. caber. Caber recurso: caber recurso
cabildo
s.m. cabido
caducar
s.m. caducar, prescribir
caducidad
s.f. caducidade
calidad
s.f. calidade. A calidad de: coa condición de. En calidad de: en calidade de, como
calificación
s.f. cualificación. Calificación registral: cualificación de rexistro
calificar
v. cualificar
callejero
adx. da rúa, na rúa. Fiesta callejera: festa na rúa // s.m. guía de rúas
cambiar
v.t. e i. cambiar, trocar
cambista
s. cambiador
cancelación
s.f. cancelación
cancelar
v.t. cancelar
canje
s.m. troco , intercambio, permuta
canjear
v.t. trocar, intercambiar, permutar
canon
s.m. canon
cantidad
s.f. cantidade
capacidad
s.f. capacidade
capacitación
s.f. capacitación, cualificación, formación. Escuela de capacitación agraria: escola de formación agraria
capacitar
v.t. capacitar, habilitar
capaz
adx. capaz
capital
s.f. capital
capitalismo
s.m. capitalismo
capítulo
s.m. capítulo
carear
v.t. acarear
carecer
v.i. carecer
carencia
s.f. carencia
careo
s.m. acareo
carga
s.f. carga. Cargas y gravámenes: cargas e gravames. Carga de la prueba: carga da proba
cargo
s.m. cargo. A cargo de: a cargo de, por conta de. A mi cargo: aomeu cargo. Con cargo a: con cargo a
carta
s.f. carta. Carta de pago: carta de pagamento. Carta orden: carta orde. Carta puebla: carta de poboamento
cartera
s.f. carteira. Cartera de pedidos: carteira de pedimentos
casación
s.f. casación
casamiento
s.m. casamento
casar
v.i., p. e t. casar (v.i. e t.), contraer matrimonio // v.t. casar, anular (unha sentenza)
casicontrato
s.m. cuasicontrato
casidelicto
s.m. cuasidelicto
casidomicilio
s.m. cuasidomicilio
caso
s.m. Caso. En su caso: se é o caso, cando corresponda, se procede, de ser o caso, chegado o caso, cando cumpra, cando corresponda. En el caso de autos: no caso que nos ocupa
castigo
s.m. castigo
casual
adx. casual
casualidad
casualidade
catastral
adx. catastral
catastrar
v. catastrar
catastro
s.m. catastro
categoría
s.f. categoría
cauce
s.m. fig. vía, canle, conduto. Por sus cauces: polo seu camiño, polas súas vías. Cauce reglamentario:vía regulamentaria
caucionar
v.t. caucionar
caución
s.f. caución
caudal
s.m. caudal // capital, fondos, bens.Caudal público: fondos públicos. Caudal hereditario: bens hereditarios
causa
s.f. causa. A causa de: por causa de. Causa mayor: por forza
causahabiente
adx. e s. habente-causa, sucesor, causante
causalidad
s.f. causalidade
causante
adx. e s. causante
causar
v.t. causar. Causar baja: causar baixa, deixar vacante
causídico -a
adx. e s. causídico
cautela
s.f. cautela. Cautela y caución: cautela e caución
cautelar
v.t. e p. precaver(se) // adx. preventivo, precautorio. Medidas cautelares: medidas preventivas
cedente
adx. e s. cedente
celebrar
v.t. celebrar. Celebrar un contrato: asinar un contrato. Celebrar una reunión: ter lugar, realizar, organizar unha reunión
censal
adx. censual // s.m. censo
censar
v.t. censar
censatario -a
adx. e s. censatario
censo
s.m. censo
censor -a
s. censor
censual
adx. censual
censualista
adx. e s. censualista
censurar
v.t. censurar
cerciorarse
asegurarse
cerrar
v.t. e p. pechar, fechar
certificación
s.f. certificación
certificado
s.m. certificado
certificar
v.t. certificar
cesación
s.f. cesación, cesamento
cesante
adx. e s. cesante
cesar
v.t. destituír, separar, cesar (v.i.), depoñer. Cesar a alguien: destituír alguén do seu posto
cese
s.m. cesamento
cesionario -a
s. cesionario
cesión
s.f. cesión
cheque
s.m. cheque
chequeo
s.m. exame, recoñecemento
ciencia
s.f. ciencia. A ciencia cierta:con certeza, de certo, sen dúbida
cierre
s.m. peche, cerramento
circunscripción
s.f. circunscrición
cita
s.f. cita
citación
s.f. citación
citar
v.t. citar. Citar a comparecencia:citar a comparecencia, citar para comparecencia. Citar a remate:citar de remate
citatorio -a
adx. citatorio
civilista
s. civilista
clase
s.f.clase. De igual clase: do mesmo tipo
cláusula
s.f. cláusula
coacción
s.f. coacción
coadyuvante
adx. coadxuvante
coautor-ra
s. coautor
cobertura
s.f. cobertura
cobranza
s.f. cobranza
cobrar
v.t. cobrar
cobro
s.m. cobramento. Poner al cobro: poñer (ou pór) para cobrar
codicilar
adx. codicilar
codicilo
s.m. codicilo
codificar
v.t. codificar
coercibilidad
coercibilidade
coercitividad
coercitividade
coercitivo -a
adx. coercitivo
coerción
s.f. coerción
cofiador -a
s. cofiador
cognición
s.f. cognición
cohabitación
s.f. cohabitación
cohecho
s.m. suborno, corrupción
coheredero -a
s. coherdeiro
colacionar
v.t. colacionar
colación
s.f. colación
colateral
adx. colateral
colectividad
s.f. colectividade
colectivo -a
adx. colectivo
colegiado
s. colexiado
colegio
s.m. colexio
colindante
adx. lindeiro, contiguo, confinante, limítrofe, estremeiro (fincas, campos)
colindar
v.i. estremar, entestar, estremar, lindar
colisionar
v.i. colidir, chocar, bater
colisión
s.f. colisión
colitigante
s. colitigante
colonato
s.m. colonato
coludir
v.i. coludir
colusión
s.f.colusión
comandita
s.m. comandita
comanditar
v.t. comanditar
comanditario -a
adx. comanditario
cometer
v.t. cometer
cometido
s.m. comisión (f.), encargo // traballo, obriga (f.)
comisar
v.t. comisar
comisario -a
s. comisario
comisaría
s.f. comisaría
comisionista
s. comisionista
comiso
s.m. comiso, confiscación
comisorio
adx. comisorio
comitente
adx. e s. comitente
comodante
s. comodante
comodatario -a
s. comodatario
comodato
s.m. comodato
comparecencia
s.f. comparecencia
comparecer
v.i. comparecer. Comparezco y digo: comparezo e digo
compareciente
adx. e s. comparecente
compeler
v.t. compeler
competer
v. competer, corresponder
competir
v.i. competir, rivalizar
compilación
s.f. compilación
complicidad
s.f. complicidade
componedor-ra
s.m. compoñedor, compostor. Amigable componedor: amigable compoñedor
componer
v.t. e p. compoñer, compor
compraventa
s.f. compravenda
comprobar
v.t. comprobar, verificar, conformar
compromisario -a
adx. compromisario
compulsa
s.f. compulsa
compulsación
s.f. compulsa
compulsar
v.t. compulsar
compulsión
s.f. compulsión
compulsorio -a
adx. e s. compulsorio. Mandato compulsorio: mandado compulsorio
comunal
adx. Comunal. Bienes comunales: bens comunais
comunero
s.m. comuneiro
comunicar
v.t. e p. comunicar(se)
comunidad
s.f. comunidade
conceder
v. conceder, outorgar, dar
concejal
s. concelleiro
concernir
v.i. concernir, atinxir, afectar
concertación
s.f. concertación
concertar
v.t., i. e p. concertar, acordar, avinzar, pactar
concesión
s.f. concesión, permiso, licenza
concierto
s.m. concerto
conciliación
s.f. conciliación, avinza, acordo
concluir
v.t. concluír, rematar, terminar
conclusión
s.f. conclusión, remate, termo, fin
concluso -a
adx. concluso
conculcar
v.t. conculcar, infrinxir, conculcar, desprezar
concurrencia
s.f. concorrencia, concurso (m.). Concurrencia de créditos: concorrencia de créditos
concurrir
v.i. concorre, asistir
concursado -a
adx. e s. falido
concursar
v.i. concursar
concurso
s.m. concurso. Concurso de acreedores: concurso de acredores. Concurso-oposición: concurso oposición. Concurso-subasta: concurso-poxa
concusión
s.f. concusión
condena
s.f. condena. Condena en costas: condena en custas
condenar
v.t. e p. condenar
condenatorio -a
adx. condenatorio
condición
s.f. condición, índole, natureza
condominio
s.m. condominio
condonación
s.f. condonación
condonar
v.t. condonar
conducción
s.f. condución
conducta
s.f. conduta
condueño -a
s. copropietario, condómino
condómino -a
s. condómino, copropietario
conectar
v.t. conectar
conexión
s.f. conexión
conexo -a
adx. conexo, conectado, relacionado
conferir
v.t. conferir, conceder, outorgar
confesión
s.f. confesión
confeso -a
adx. confeso
confiscar
v.t. confiscar, comisar, embargar
conflicto
s.m. conflito
conforme
adx. conforme, consonte, de acordo con
conformidad
s.f. conformidade. De conformidad con: de conformidade con, conforme a, de acordo con. En conformidad con: de acordo con
confrontación
s.f. confrontación cofrontar: v.t. confrontar, cotexar, contrastar, comparar
congruencia
s.f. congruencia, coherencia, congruidade
conjunción
s.f. conxunción, unión, xunción
conminación
s.f. conminación
conminar
v.t. cominar, ameazar, intimar
conmutar
v.t. conmutar, cambiar, trocar, mudar, trocar
connivencia
s.f. conivencia, complicidade
conocer
v. coñecer, saber
conocimiento
s.m. coñecemento. Poner en conocimiento: dar coñecemento de, comunicar, informar·
consanguinidad
s.f. consanguinidade
consecuencia
s.f. consecuencia , consecuencia, efecto, resultado. En consecuencia: en consecuencia, xa que logo, por conseguinte
conseguir
v.t. conseguir, acadar, lograr, obter
consejero -a
s. conselleiro
consejería
s.f. consellería
consejo
s.m. consello, advertencia, recomendación, suxestión // consello, reunión
consenso
s.m. consenso, acordo, avinza, consentimento
consensual
adx. consensual
consentimiento
s.m. consentimento, permiso, licenza
consentir
v.t. consentir, permitir
consideración
s.f. consideración. En consideración a: tendo en conta, considerando, como consecuencia de
considerar
v.t. considerar
consignación
s.f. consignación
consignar
v.t. consignar
consignatario -a
s. consignatario
consiguiente
adx. Conseguinte. Por consiguiente: por conseguinte, polo tanto, xa que logo
consorte
s. consorte, cónxuxe
constancia
s.f. constancia
constituir
v.t. e p. constituír(se)
constituto
pt. constituto posesorio
constituyente
adx. constituínte
consuetudinario -a
adx. consuetudinario
contabilidad
s.f. contabilidade
contabilizar
v.t. contabilizar
contado
adx. contado. Pagar al contado: pagar de contado. Al contado:aocontado
contaduría
s.f. contadoría
contar
v.t., i. e p. contar(se). A contar desde: que comezará a contar, a partir, contado(s)
contemplar
v.t. considerar, prever
contencioso -a
adx. contencioso
contener
v.t. conter
contenido -a
s.m. contido
contestación
s.f. contestación
conteste
adx. confirmar o testemuño ou non discrepar. Testigos contestes: testemuñas contestes
contingente
adx. e s.m. continxente, eventual, circunstancial
continuación
s.f. continuación. A continuación: a seguir, a continuación
contra
prep. contra. Por contra: pola contra
contraacusación
s.f. contraacusación
contracédula
s.f. contracédula
contraer
v.t. e p. contraer(se)
contrafuero
s.m. contraforo
contraorden
s.f. contraorde
contrapartida
s.f. contrapartida
contraprestación
s.f. contraprestación
contrario -a
adx. contrario, oposto. Por el contrario: pola contra, polo contrario
contraseguro
s.m. contraseguro
contrasellar
v.t. contraselar
contrata
s.f. contrata
contratación
s.f. contratación
contratista
s. contratista
contrato
s.m. contrato. Contrato de alquiler: contrato de alugueiro. Contrato de compra y venta: contrato de compra e venda
contravención
s.f. contravención
contravenir
v.t. contravir
contrayente
adx. e s. contraente
contribución
s.f. contribución, imposto (m) // contribución, achega
contribuir
v.i. contribuír
contribuyente
adx. e s. contribuínte
contumacia
s.f. contumacia, teimosía, empeño, teima
contumaz
adx. contumaz, teimoso
convalidación
s.f. validación
convalidar
v.t. validar
convención
s.f. convención
conveniente
adx. Conveniente, axeitado, adecuado
convenio
s.m. convenio, avinza, axuste, acordo, trato, pacto
convenir
v.t. convir, acordar, pactar, avinzar
convocar
v.t. convocar, citar
convocatoria
s.f. convocatoria
conyugal
adx. conxugal
cooperación
s.f. cooperación, axuda
cooperativa
s.f. cooperativa
coordinador-ra
coordinador
coordinar
v.t. coordinar
copartícipe
s. copropietario , copartícipe
copropietario -a
s.m. copropietario, condómino
corredor -a
adx. e s. corredor, que corre. Corredor de comercio: axente de comercio.Corredor de fincas: axente inmobiliario
correduría
s.f. corretaxe
correo
s.m. correo. A vuelta de correo: no correo seguinte
correr
v.i. correr. Correr a cargo de:correr a cargo de
corresponder
v.i. e p. corresponder(se)
corretaje
s.f. corretaxe
corriente
s.f. corrente. El día ... de los corrientes: o día ... deste mes
cosa
s.f. cousa. Cosa juzgada: cousa xulgada
costas
s.f.pl. custas // loc. A costa de, a custa de, por conta de
coste
s.m. custo. Precio de coste: prezo de custo
costumbre
s.f. costume (m.). Buenas/malas costumbres: bos/malos costumes
cotejar
v.t. cotexar, confrontar, comparar, autenticar, verificar
cotejo
s.m. cotexo, comparación, constatación, comparanza
cotización
s.f. cotización
cotizar
v.t. e p. cotizar(se)
creces (con)
loc. de sobra, dabondo, amplamente, abundantemente, por demais, de sobra
credencial
adx. e s.f. credencial, acreditación.Cartas credenciales: cartas credenciais
crédito
s.m. crédito, préstamo de diñeiro. Crédito a largo, medio y corto plazo: crédito a longo, medio e curto prazo // creto (non monetario) confianza, boa fama. Dar crédito: dar creto, crer
cuadrienal
adx. cuadrienal
cualidad
s.f. calidade
cuanto (en, a)
loc. en canto a, tocante a, polo que fai a
cuanto (por)
loc. por canto, xa que, dado que, posto que
cuantía
s.f. contía
cuasicontrato
s.m. cuasicontrato
cuasidelito
s.m. cuasidelicto
cuasiusufructo
s.m. cuasiusufructo
cuatrienal
s.m. cuadrienal
cuatrienio
s.m. cuadrienio
cuenta
s.f. conta. Cuenta acreedora: conta acredora. Cuenta corriente: conta corrente. Cuenta deudora: conta debedora. Por cuenta de: por conta de. A cuenta y riesgo: por conta e risco, a conta e risco. En resumidas cuentas: en resumo, en definitiva
cuentacorrentista
s. titular (dunha conta corrente)
cuestionar
vt. cuestionar, pór en dúbida
cuestionario
s.m. cuestionario
cuestión
s.f. cuestión. Cuestión perjudicial: cuestión prexudicial. Cuestión de derecho: cuestión de dereito. Cuestión de hecho: cuestión de feito
culpabilidad
s.f. culpabilidade, culpa, responsabilidade
culpable
adx. e s. culpable
culpar
v.t. e p. culpar
culposo -a
adx. culposo, culpable
cumplido -a
s.m. cumprido
cumplimentar
v.t. cubrir, encher (un cuestionario) // cumprimentar, saudar, facer cumprimentos
cumplimiento
s.m. cumprimento.De obligado cumplimiento: de cumprimento obrigado. En cumplimiento de: en cumprimento de, para cumprir
cumplir
vt. e i. cumprir
cuota
s.f. cota
cupo
s.m. cota (f.), cantidade (f.) // quiñón, lote, partilla, leva. Excedente de cupo: excedente de leva
cupón
s.m. cupón
curador -a
s. curador
curaduría
s.f. curadoría
curatela
s.f. curadoría
cursar
v.t. tramitar, enviar, transmitir.Cursar un expediente: tramitar un expediente.Cursar un convenio: subscribir un convenio // cursar (seguir un curso)
curso
s.m. curso. El año en curso: este ano. Moneda de curso legal: moeda de curso legal. En curso:actualmente
custodia
s.f. custodia custodiar: v.t. custodiar, gardar
cámara
s.f. cámara
cédula
s.f. cédula
código
s.m. código
cómputo
v.t. cómputo, conta, cálculo
cónyuge
s. cónxuxe, consorte