Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario - A

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Lenda

A

abandono
s.m.abandono
abaratar
v.t. e i.abaratar, rebaixar
abarcar
v.t.abarcar, abranguer
abastecedor-a
adx. e s.abastecedor, fornecedor, subministrador
abastecer
v.t. e p.abastecer(se), fornecer(se)
abastecimiento
s.m.abastecemento, fornecemento
abertura
s.f.abertura
abintestato
adv.ab intestato, sen testamento(loc.)
abogacía
s.f.avogacía
abogado -a
s.avogado
abogar
v.i.avogar
abolición
s.f.abolición
abolir
v.t.abolir, derrogar
abonado -a
adx.abonado, subscrito // aboado, pagado
abonar
v.t.aboar, acreditar // aboar, pagar.Abonar en cuenta: aboar na conta //Abonarse (a unha publicación):v.t. e p.subscribirse.
abonaré
s.m.obriga ou resgardo de aboamento
abono
s.m.abono, subscrición, abonamento // aboamento, pagamento // fertilizante
abrogación
s.f.abrogación
abrogar
v.t.abrogar, abolir, revogar
absolución
s.f.absolución
absolver
v.t.absolver.Absolver peticiones: contestar preguntas
absorber
v.t.absorber
absorción
s.f.absorción.Absorción de empresas: absorción de empresas
abstención
s.f.abstención
abstenerse
v.p.absterse
abundamiento (a mayor)
loc.por maior abastanza, por máis abastamento, ademais diso
abusar
v.i.abusar, atropelar
abuso
s.m.abuso, asoballamento.Abuso de autoridad:abuso de autoridade
acabamiento
s.m.acabamento
acabar
v.t.acabar, rematar, finalizar
acaparamiento
s.m.acaparamento
acaparar
v.t.acaparar, recadar
acarrear
v.t.causar, comportar, ocasionar, provocar
acaso (por si)
loc.por se acaso
acatamiento
s.m.acatamento
acatar
v.t.acatar
acceder
v.i.acceder
accesible
adx.accesible
accesión
s.f.accesión
acceso
s.m.acceso, camiño, paso
accesorio -a
adx. e s.m.accesorio
accidente
s.m.accidente
accionar
v.t.accionar, facer funcionar (un mecanismo) // actuar (proceder xudicialmente)
accionariado
s.m.conxunto de accionistas.
acción
s.f.acción.Acción al portador: acción ao portador.Acción penal:acción penal
acensar
v.t.impor censo
acensuad o -a
adx.acensuado
acensuador-ra
adx. e s.censualista
acensuar
v.t.impor censo
acepción
s.f.acepción
aceptación
s.f.aceptación
acepto
s.m.aceptación bancaria(f.)
acervo
s.m.acervo
aclaración
s.f.aclaración, esclarecemento
aclarar
v.t.aclarar, clarexar, esclarecer
aclaratorio -a
adx.aclaratorio
acogerse
v.t. e p.acoller(se)
acogida
s.f.acollida
acometer
v.t.acometer, arremeter
acompañar
v.acompañar // achegar ou xuntar
acontecimiento
s.m.acontecemento
acordar
v.t.acordar, decidir // acordar(se), lembrar(se), recordar(se)
acorde
adx.acorde, concorde, de acordo
acoso
s.m.acoso
acotación
s.f.acotación, nota marxinal, anotación
acotar
v.t. e p.coutar, acoutar
acrecencia
s.f.acrecentamento(m.)
acrecentamiento
s.m.acrecentamento
acrecer
v.i.acrecentar, aumentar.Derecho de acrecer: dereito de acrecemento
acrecimiento
s.m.acrecentamento
acreditación
s.f.acreditación
acreditar
v.t. e p.acreditar(se)
acreedor-ra
s.acreedor.Concurso de acreedores: concurso de acredores
acta
s.f.acta.Lectura del acta: lectura da acta.Levantar acta: redactar a acta.Extender acta:redactar a acta
activo -a
adx.activo //s.m.activo.Activo financiero: activo financeiro
acto
s.m.acto.Acto seguido: a seguir, logo.En el acto: no intre, no momento, deseguida.Acto seguido:inmediatamente, a continuación.Acto procesal:acto procesual
actor-ra
adx. e s.actor (de teatro) // autor, demandante.Actor civil: autor civil.Parte actora: parte demandante, parte autora
actuado (de lo)
loc.do que está feito, das actuacións
actuante
adx. e s.actuante
actuar
v.t.actuar
actuario -a
s.actuario
acuerdo
s.m.acordo, avinza, pacto.De acuerdo con: de acordo con, consonte con.De común acuerdo:de común acordo
acumulación
s.f.acumulación
acusación
s.f.acusación, inculpación
acusado -a
adx. e s.acusado
acusador -a
adx. e s.acusador
acusar
v.t.acusar, culpar.Acusar recibo: acusar a recepción, notificar, avisar.Acuse de recibo:xustificante de recepción, aviso de recibimento.Aviso de recibo: notificación de recepción
adelantado (por)
loc.por adiantado
adelantar
v.t., i. e p.adiantar(se) // adiantar, avanzar, avantar, progresar
adelante (en)
loc.en adiante, de agora en diante, a partir de agora
adelanto
s.m.adianto, avance, anticipo
además
adx.ademais, para máis.
adeudar
v.t.deber //Adeudar en cuenta: cargar na conta
adeudo
s.m.débeda(f.)// cargo, débito (nunha conta) // dereitos de alfándega(s.pl.)
adherir
v.t., i. e p.adherir(se)
adhesión
s.f.adhesión
adiar
v.adiar, fixar día para un acto / adiar, aprazar
adicción
s.f.adicción
adicional
adx.adicional
adir
v.t.adir, aceptar o herdo
adjudicación
s.f.adxudicación
adjudicar
v.t.adxudicar, conceder, outorgar
adjudicatario -a
adx. e s.adxudicatario
adjunción
s.f.adxunción
adjuntar
v.t.achegar ou xuntar, engadir.Adjuntar documentos:achegar documentos, xuntar documentos, presentar documentos.Adjunto remito: remito xunto con, achego (documentos)
adjunto
adx.adxunto.Adjunto (le) remito: remítolle xunto con este escrito
admisión
s.f.admisión.Reservado el derecho de admisión: resérvase o dereito de admisión
admitir
v.t.admitir,admitir, aceptar.Admitir a trámite: admitir a trámite
admonición
s.f.admonición, amoestación
adopción
s.f.adopción
adoptando -a
adx. e s.adoptando
adquirible
adx.adquirible
adquiridor -a
adx. e s.adquiridor
adquiriente ou adquirente:
adx. e s.adquirente
adquisición
s.f.adquisición
adquisitivo -a
adx.adquisitivo
adscribir
v.t. e p.adscribir(se)
adscripción
s.f.adscrición
aduana
s.f.aduana, alfándega
aduanero -a
adx. e s.aduaneiro, alfandegueiro
aducir
v.t.aducir, alegar.Aducir demanda: contestar, presentar a demanda
adulteración
s.f.adulteración
adverso -a
adx.adverso
advertencia
s.f.advertencia, aviso
advertir
v.t.advertir, avisar
afectación
s.f.afectación
afectar
v.t.afectar
afecto -a
adx.Afecto.Afecto de invalidez:afecto de invalidez
affidávit
s. m.affidávit
afianzador -a
adx. e s.afianzador, fiador
afianzamiento
s.m.afianzamento
afianzar
v.t. e p.afianzar(se), avalar, afiunzar
afiliación
s.f.afiliación, porfillación
afiliar
v.t. e p.afiliar(se), porfillar
afrontar
v.t.afrontar, enfrontar
agilizar
axilizar
agio
s.m.axio
agiotaje
s.m.axiotaxe(f.)
agiotista
s.m.axiotista
agotar
v.t. e p.esgotar(se).Agotar la vía administrativa:esgotar a vía administrativa
agradecimiento
s.m.agradecemento
agravante
adx. e s.f.agravante
agravar
v.t. e p.agravar(se)
agravio
s.m.agravio, aldraxe, ofensa
agregación
s.f.agregación
agregado -a
adx. e s.agregado, engadido
agregar
v.t. e p.agregar, engadir
ahijado -a
pt. e adx.porfillado (fillo adoptado) // afillado (dun padriño ou madriña)
ahora
adv.Agora.De ahora en adelante:de agora en (a)diante, a partir de agora
ajeno -a
adx. e s.alleo
ajustar
v.t., i. e p.axustar(se), axeitar(se), cinxir(se).Ajustar un precio: axustar, concertar un prezo.Ajustar un jornalero: contratar un xornaleiro
ajuste
s.m.axuste
alarde
s.m.alarde, ostentación // lista ou relación de asuntos pendentes(f.)
albacea
s.m.testamenteiro
albarán
s.m.albará
alcanzar
v.t.alcanzar, acadar, atinguir, atinxir
alegación
s.f.alegación
alegar
v.t.alegar, aducir
alegato
s.f.alegación
alevosamente
aleivosamente, con aleivosía
alevoso -a
adx.aleivoso
alevosía
s.f.aleivosía
alguacil
s.m.alguacil
alienable
adx.alienable, alleable
alienación
s.f.alienación, alleamento//alienación, loucura
alienar
v.t.alienar, allear
alijo
s.m.alixo, cargamento de contrabando
alineación
s.f.aliñación
allanamiento
s.m.aplanamento.Allanamiento de morada:violación de morada, invasión de domicilio.Allanamiento a la demanda:conformidade coa demanda, asentimento á demanda
allanar
v.t.achaiar, achandar.Allanar un domicilio:violar un domicilio.Allanarse a la demanda:avirse á demanda, conformarse coa demanda
almacenaje
s.m.almacenaxe(f.)
almacenamiento
s.m.almacenamento
alquilar
v.t.alugar, arrendar
alquiler
s.m.alugueiro, arrendamento, alugamento (acción de alugar) // alugamento, alugueiro, renda (prezo que se paga)
alta
s.f.ingreso, inscrición (nun corpo).Causar alta: ingresar (nun corpo) // alta (dunha enfermidade).Dar el alta: dar a alta.Darse de alta: inscribirse
alterar
v.t. e p.alterar(se)
aludir
v.t. e i.aludir
alusión
s.f.alusión
alza
s.f.alza, suba
alzada
s.f.alzada, apelación
alzado -a
adx. e s.alzado.A prezo alzado: a prezo axustado.A tanto alzado: a prezo concertado, prezo global,a prezo fixado, a prezo acordado
alzamiento
s.m.alzamento, sublevación(f.).Alzamiento de bienes:ocultación de bens
alícuota
adx. e f.alícuota
amigable
adx.amigable.Amigable componedor: amigable compoñedor
amillaramiento
s.m.catastro, empadroamento
amojonamiento
s.m.demarcación(f.), amolloamento(m), derrega(f.),estrema(f), marcaxe(f)
amojonar
v.t.amolloar, poñer os marcos, estremar, marxear, derregar
amonestación:
s.f.amoestación, advertencia //s.pl.proclamas, monicións.Correr las amonestaciones:botar as proclamas ou as monicións
amonestar
v.t.amoestar // botar as proclamas, as monicións
amortización
s.f.amortización
amparar
v.t. e p.amparar, protexer
amparo
s.m.amparo.Al amparo de: ao amparo de, ao abeiro de, amparándose en
anales
s.m.pl.anais
anexar
v.t.anexar
anexo -a
adx. e s.m.anexo
anotación
s.f.anotación.Anotación preventiva: anotación preventiva, anotación provisional
ante
prep.Ante, diante de / perante, en presenza de.Comparecer ante:comparecer perante.Ante mi:ante min, perante min, diante miña.Ante todo:ante todo, antes de nada, en primeiro lugar, primeiro de nada
antecedentes
s.m.pl.antecedentes
antecesor -a
s.antecesor
antedata
s.f.antedata
antefirma
s.f.antefirma
antejuicio
s.m.antexuízo
antelación
s.f.antelación
antemano, de
loc.de antemán, por adiantado
anteperíodo
s.m.anteperíodo
anteproyecto
s.m.anteproxecto
antes
adv.Antes.Cuanto antes mejor:canto antes mellor, o máis axiña posible, coa maior brevidade.Lo antes posible:o antes posible, coa maior brevidade
anticipación
s.f.anticipación
anticipar
v.t. e p.anticipar(se), adiantar(se)
anticresis
s.f.anticrese
antigüedad
s.f.antigüidade
antijuridicidad
s.f.antixuricidade
antijurídico -a
adx.antixurídico
anualidad
s.f.anualidade
anulabilidad
s.f.anulabilidade
anulación
s.f.anulación
anular
v.t.anular
anunciante
adx. e s.anunciante
anuncio
s.m.anuncio
análisis
s.m.análise(f.)
apalabrar
v.t. e p.apalabrar
aparcería
s.f.parcería
apariencia
s.f.aparencia
apartado -a
adx.apartado, alínea (división de textos) // apartado, afastado, arredado, distante
apartamiento
s.m.apartamento, afastamento, arredamento
apelación
s.f.apelación
apelado -a
adx.apelado
apelante
adx. e s.apelante
apelar
v.i.apelar, recorrer
apellidar
v.t. e p.apelidar
apellido
s.m.apelido
apenas
adv. e conx.apenas(loc.),case non, escasamente // así que (inmediatamente)
apeo
s.m.apeo, derrega(f.), estrema(f.)
apercibimiento
s.m.apercibimento
apercibir
v.t. e p.apercibir(se)
apertura
s.f.apertura
aplazamiento
s.m.aprazamento, adiamento
aplazar
v.t.aprazar, adiar, atrasar, pospoñer
aplicación
s.f.aplicación.Ser de aplicación:ser aplicable.En aplicación de:en aplicación de
apoderado -a
adx. e s.apoderado
apoderamiento
s.m.apoderamento
apoderar
v.t. e p.apoderar(se)
aportación
s.f.contribución, achega, contributo
aportar
v.t.xuntar, achegar, proporcionar // contribuír, subministrar, fornecer, dar
aporte
s.m.achega(f.)// contribución(f.)
apoyar
v.t.apoiar
apoyo
s.m.apoio, base, fundamento
apreciar
v.t.apreciar
aprecio
s.m.aprecio
apremiar
v.t.constrinxir, urxir, compeler, apremar, apurar
apremio
s.m.constrinximento, prema, présa, apuro.Por vía de apremio:por vía de constrinximento, por vía executiva
apresurarse
v.p.apresurarse
aprobación
s.f.aprobación
aprobatorio -a
adx.aprobatorio
apropiación
s.f.apropiación
apropiar
v.t. e p.apropiar(se)
aprovechamiento
s.m.aproveitamento
aprovechar
v.t., i. e p.aproveitar(se)
apátrida
s.apátrida
apéndice
s.m.apéndice
arancel
s.m.arancel
arancelario -a
adx.arancelario
aras (en, a)
loc.de cara a, a prol de, para
arbitraje
s.m.arbitraxe(f.)
arbitrio
s.m.arbitrio
archivar
v.t.arquivar
archivo
s.m.arquivo
argumentar
v.t.argumentar
armonizar
v.t. e i.harmonizar
arqueo
s.m.arqueo
arraigo
s.m.arraigamento, enraizamento
arras
s.f. pl.arras
arreglo
s.m.arranxo, amaño.Con arreglo a:conforme a, de acordo con, de conformidade con, consonte con, segundo // convenio, pacto, avinza, compromiso.Llegar a un arreglo: chegar a un acordo.Arreglo de los precios: axuste dos prezos.Con arreglo a derecho:conforme a dereito.Con arreglo a su leal saber y entender:conforme ao seu saber e entender
arrendador-ra
adx. e s.arrendador
arrendamiento
s.m.arrendamento, arrendo
arrendar
v.t.arrendar, alugar
arrendatario -a
adx. e s.arrendatario
arrendaticio -a
adx.arrendaticio
arrepentirse
v.p.arrepentirse
arrestar
v.t.arrestar
arresto
s.m.arresto // afouteza(f.), audacia(f.)
arrogación
s.f.arrogación
arrogar
v.t.arrogar, porfillar, adoptar //v.p.arrogarse, atribuírse
articular
v.t.articular
artículo
s.artigo
asalariado -a
adx. e s.asalariado
asalariar
v.t.asalariar
asamblea
s.f.asemblea
asegurador -a
adx. e s.asegurador
aseguramiento
s.m.aseguranza(f.)
asentamiento
s.m.asentamento
asentar
v.t., i. e p.asentar(se)
asentimiento
s.m.asentimento, asenso.Asentimiento a la demanda:conformidade coa demanda, asentimento coa demanda
asesoramiento
s.m.asesoramento
asesorar
v.t. e p.asesorar(se)
asesoría
s.f.asesoría
asiento
s.m.asento, asentamento, anotación.Asiento registral: anotación no rexistro
asignación
s.f.asignación
asignar
v.t.asignar, sinalar
asistente
adx. e s.asistente
asistir
v.t. e i.asistir.Asistir a la razón:ter a razón, posuír a razón
asociado -a
adx. e s.asociado
asumir
v.t.asumir
asunción
s.f.asunción
asunto
adx.Asunto.Asunto pendiente:asunto en suspenso, asunto pendente de tramitación ou de resolución
atención
s.f.atención.En atención a:en atención a, por
atener
v.t. e p.ater(se)
atenuante
adx. e s.f.atenuante
atesoramiento
atesouramento
atesorar
v.t.atesourar
atestación
s.f.atestación
atestado
s.m.atestado.Levantar un atestado: elaborar un atestado
atestar
v.t.atestar, testificar, testemuñar // atestar, ateigar, acugular, atacar
atestiguar
v.t.testemuñar, testificar
atrasar
v.i. e p.atrasar(se)
atraso
s.m.atraso //pl.atrasos
atribución
s.f.atribución
atribuir
v.t.atribuír
audiencia
s.f.audiencia
auditor-ra
s.auditor
auditoría
s.f.auditoría
aumentar
v.t. e i.aumentar
ausente
adx. e s.ausente
autenticar
v.t.autenticar
autenticidad
s.f.autenticidade
auto
s.m.auto.Día de autos:día dos feitos.Constar en auto:constar nos autos, figurar nos autos.A los autos de su razón:ós autos da súa clase, ós autos correspondentes
autocontrato
s.m.autocontrato
autofinanciación
s.f.autofinanciamento(m.)
autoliquidación
s.f.autoliquidación
autor-ra
s.autor
autoridad
s.f.autoridade
autorización
s.f.autorización
autoría
s.f.autoría
aval
s.m.aval
avalador-ra
adx. e s.avalador
avalar
v.t.avalar
avalista
s.avalista
avaluación
s.f.valoración
avaluar
valorar, determinar, avaliar
avalúo
s.m.avaliación(f.), valoración(f.).Avalúo de bienes:valoración de bens, taxación de bens
avecindamiento
s.m.aveciñamento
avecindar
v.t. e p.aveciñar(se)
avenencia
s.f.avinza , avinza, acordo, pacto, arranxo
avenir
v.t. e p.avir(se)
averiguación
s.f.indagación, descubrimento(m.), pescuda
averiguar
v.t.indagar, inquirir // descubrir
avería
s.f.avaría
avisador-ra
adx. e s.avisador
avisar
v.avisar
aviso
s.m.aviso.Aviso precautorio:aviso preventivo
avocación
s.f.avocación
avocar
v.t.avocar
avulsión
s.f.avulsión, extirpación
ayuntamiento
s.m.concello, municipio // axuntamento, unión
añadir
v.t.engadir
ámbito
s.m.ámbito
ápoca
s.f.ápoca (carta de pagamento ou recibo)