Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario - R

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Lenda
radicar
v.i. e p. radicar (v.i.)
ramo
s.m. ramo
rango
s.m. rango
rasgo
s.m. trazo, risco, aspecto / pl. faccións, liñas, riscos (do rostro, da cara). A grandes rasgos: sen entrar en detalles , a grandes riscos, a grandes trazos, con poucas palabras, sucintamente
ratificación
s.f. ratificación
ratio
s.m. ratio
rato
s.m. anaco, cacho, chisco (de tempo). Al cabo de un rato: de aquí (alí) a un pouco
razón
s.f. razón. A razón de: a razón de. Dar razón: informar. De su razón: correspondente
raíz
s.f. raíz. Bienes raíces: bens raíces. A raíz de: por mor de, debido a, a consecuencia de
realquilar
v.t. subarrendar, subalugar
reanudación
s.f. prosecución, proseguimento, continuación
reasegurar
v.t. reasegurar
reaseguro
s.m. reaseguro
rebaja
s.f. rebaixa
rebajar
v.t. rebaixar
rebaje
s.m. rebaixe
rebasar
v.t. exceder, sobrepasar, superar
recabar
v.t. conseguir, obter. Recabar fondos: conseguir fondos. Las actas no se han recabado por dicho centro: as actas non foron reclamadas polo dito centro. Recabó el informe: solicitou o informe
recaer
v.i. recaer. Recaer sentencia: recaer sentenza
recargo
s.m. recarga (f.)
recaudación
s.f. recadación
recaudador-ra
adx. e s. recadador
recaudar
v.t. recadar
recepción
s.f. recepción
receptación
s.f. receptación
receptador-ra
s. receptador
receptor-ra
adx. e s. receptor
recesión
s.f. recesión
rechazar
v.t. rexeitar, desbotar , refugar, repeler
rechazo
s.m. rexeitamento, desbotamento
recibimiento
s.m. recibimento. Recibimento a prueba: abrir o período de proba
recibo
s.m. recibo. Acusar recibo: acusar a recepción. Acuse de recibo: xustificante de recepción, recibo. Aviso de recibo: aviso de recibimento, notificación de recepción
recidiva
s.f. recidiva
reciente
adx. recente
reciprocidad
s.f. reciprocidade
recién
adv. recén, recentemente, hai pouco, pouco antes
reconciliación
s.f. reconciliación
reconciliar
v.t. e p. reconciliar(se)
reconducción
s.f. recondución
reconocer
v.t. e p. recoñecer
reconocimiento
s.m. recoñecemento
recontar
v.t. recontar
reconvenir
v.t. reconvir
recopilación
s.f. compilación, colección
recopilar
v.t. recompilar
recriminación
s.f. recriminación
recriminar
v.t. recriminar
rectificación
s.f. rectificación
recuento
s.m. reconto
recuperación
s.f. recuperación
recuperar
v.t. e p. recuperar(se)
recurrente
adx. recorrente
recurrible
adx. recorrible
recurrir
v.i. e t. recorrer. Recurrir la sentencia: recorrer contra a sentenza. Recorrer una distancia: percorrer unha distancia
recurso
s.m. recurso (contencioso administrativo, de amparo, de apelación, de casación, de nulidade, de reforma, de reposición, de revisión, de súplica, económico administrativo). Recurso en ambos efectos: recurso en ambos os dous efectos
recusable
adx. recusable
recusación
s.f. recusación
recusante
adx. e s. recusante
recusar
v.t. recusar
recíproco -a
adx. recíproco. A la recíproca: da mesma maneira
redención
s.f. redención
redescuento
s.m. redesconto
redhibición
s.f. redhibición
redhibir
v.t. redhibir
redhibitorio -a
adx. redhibitorio
redimir
v.t. redimir
redistribución
s.f. redistribución
redistribuir
v.t. redistribuír
redituar
v.t. render, producir rédito
reducción
s.f. redución
reducir
v.t. e p. reducir(se), minorar, minguar, diminuír, rebaixar
redundancia
s.f. redundancia
reembolsable
adx. reembolsable
reembolsar
v.t. reembolsar
reembolso
s.m. reembolso, reintegro, restitución
reemplazar
v.t substituír
reemplazo
s.m. substitución / recrutamento anual, quinta
referente
adx. referente
referir
v.t. e p. referir(se)
reforma
s.f. reforma
reformar
v.t. reformar
refrendación
s.f. referendo (m.)
refrendar
v.t. referendar, autorizar, autentificar
refrendario -a
adx. e s. referendario
refrendo
s.m. referendo
refutar
v.t. refutar, rebater
regir
v.t., i. e p. rexer(se)
registrador
adx. e s. rexistrador
registrar
v.t. rexistrar
registro
s.m. rexistro
regla
s.f. regra
reglamentación
s.f. regulamentación
reglamentar
v.t. regulamentar
reglamento
s.m. regulamento
reglar
v.t. regrar
regresar
v.i. regresar
regresión
s.f. regresión
regulación
s.f. regulación
regular
v.t., adx. e adv. regular
regularización
s.f. regularización
regularizar
v.t. e p. regularizar(se)
rehabilitación
s.f. rehabilitación
rehabilitar
v.t. e p. rehabilitar(se)
rehusar
v.t. refusar, rexeitar, desbotar, denegar
reincidencia
s.f. reincidencia
reincidente
adx. reincidente
reincidir
v.i. reincidir
reintegrar
v.t. e p. reintegrar(se)
reintegro
s.m. reintegro
reinversión
s.f. reinvestimento (m.)
reiteración
s.f. reiteración
reiterar
v.t. reiterar, repetir, insistir, recalcar, teimar
reivindicación
s.f. reivindicación
reivindicar
v.t. reivindicar (reclamar ou recuperar un dereito) // responsabilizarse
relacionar
v.t. e p. relacionar(se)
relación
s.f. relación. En relación con: en relación con, respecto de, verbo de
relatoría
s.f. relatoría
relegar
v.t. relegar, arredar, afastar, isolar
relevación
s.f. exención (dunha obriga)
relevar
v.t. relevar (dar relevo) // relevar (eximir dalgunha obriga)
relicto -a
adx. sucesorio. Caudal relicto: patrimonio sucesorio
rellenar
v.t. cubrir, encher (un formulario, cuestionario, etc.)
remanente
adx. e s. remanente
remesa
s.f. remesa
remisión
s.f. remisión
remitir
v.t., i. e p. remitir(se), expedir, remesar
remoción
s.f. remoción
remover
v.t. remover
remuneración
s.f. remuneración
rendimiento
s.m. rendemento
rendir
v.t. e p. render(se)
renovación
s.f. renovación, anovamento
renovar
v.t. renovar, anovar
renta
s.f. renda. A renta:a renda
rentable
adx. rendible, rendoso
reparto
s.m. repartimento, repartición
repasar
v.t. repasar
repaso
s.m. repaso
repercusión
s.f. repercusión
repercutir
v.i. repercutir
repetir
v.t. e p. repetir(se)
replanteo
s.m. trazado de planta. Replanteo de cimientos: trazado para escavación, replaneamento
replicar
v.i. replicar
reponer
v.t. e p. repoñer(se), repor(se)
reposición
s.f. reposición
repregunta
s.f. repregunta
reprensión
s.f. reprensión
repudiación
s.f. repudiación
repudio
s.m. repudio
requerimiento
s.m. requirimento. A requerimiento de: por requirimento de, a requirimento de
requerir
v.t. requirir
requesta
s.f. requesta
requisa
s.f. requisa
requisitoria
s.f. requisitoria
requisitorio -a
adx. requisitorio
resaca
s.f. resaca
resaltar
v.i. resaltar
resarcimiento
s.m. resarcimento, indemnización
resarcir
v.t. e p. resarcir(se)
rescate
s.m. rescate
rescindir
v.t. rescindir
rescisión
s.f. rescisión
reserva
s.f. reserva. A reserva de:agás (de), salvo, excepto, fóra de
reseña
s.f. descrición breve // recensión (dunha publicación)
reseñar
v.t. indicar, sinalar, recensionar
resguardo
s.m. resgardo, abeiro // resgardo, recibo, xustificante
resolutorio -a
adx. resolutorio
resolver
v.t. resolver
respecto
s.m. respecto. Con respecto a: con respecto a, respecto de, verbo de, en relación con. Respecto a/de: con respecto a.Al respecto: con respecto a iso, verbo diso
respetar
v.t. respectar
respeto
s.m. respecto
responder
v.t. e i. responder
respuesta
s.f. resposta
restitución
s.f. restitución
restituir
v.t. restituír
restricción
s.f. restrición
resultando
s.m. resultando
resultante
adx. resultante
resultas (a, de)
loc. como consecuencia de, a resultas de, de resultas de
resumen
s.m. resumo
resumir
v.t. resumir
retención
s.f. retención
retener
v.t. reter
reticencia
s.f. reticencia
retirar
v.t. e p. retirar(se), arredar
retiro
s.m. retiro
retractación
s.f. retractación
retractar
v.t. e p. retractar(se)
retracto
s.m. retracto
retraer
v.t. e p. retraer(se)
retranquear
v.t. recuar
retranqueo
s.m. recuado
retrasar
v.t. e p. atrasar(se)
retraso
s.m. atraso
retribución
s.f. retribución
retribuir
v.t. retribuír
retroacción
s.f. retroacción
retroactivo -a
adx. retroactivo
retrocesión
s.f. retrocesión
retrodonación
s.f. retrodoazón
retrotraer
v.t. retrotraer
retroventa
s.f. retrovenda
retén
s.m. retén
reunir
v.t. e p. reunir(se)
reunión
s.f. reunión, xuntanza
revalorización
s.f. revalorización
revalorizar
v.t. revalorizar
revaluación
s.f. revaliación
revaluar
v.t. e p. revalorizar(se)
revendedor -a
s. revendedor
reventa
s.f. revenda
reversión
s.f. reversión
reverso
s.m. reverso
revertir
v.i. reverter
revisar
v.t. revisar
revisión
s.f. revisión
revocable
adx. revogable
revocación
s.f. revogación
revocar
v.t. revogar, anular // revocar, lucir
riesgo
s.m. perigo, risco. A riesgo y ventura: a risco e ventura
rigor
s.m. rigor
riguroso -a
adx. rigoroso
rito
s.m. rito
robar
v.t. roubar
robo
s.m. roubo
rogar
v.t. e i. rogar, pregar
rogatorio -a
adx. rogatorio
rollo
s.m. rolo
ruego
s.m. rogo. Ruegos y preguntas: rolda aberta de intervencións, intervencións libres, rogos e preguntas. A su ruego: a pedimento seu
ruina
s.f. ruína
ruinoso -a
adx. ruinoso
ruptura
s.f. ruptura
rédito
s.m. rédito
régimen
s.m. réxime. Régimen de bienes gananciales: réxime de bens gananciais
réplica
s.f. réplica
rúbrica
s.f. rúbrica