Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario - V

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Lenda

V

vacaciones
s.f.pl. vacacións
vacancia
s.f. vacancia
vacante
adx. vacante
vacío -a
adx. e s.m. baleiro, baldeiro
valedero -a
adx. valedoiro
valedor -a
s. valedor
validación
s.f. validación. Validación de poder: validación de poder
validar
v.t. validar
validez
s.f. validez
valija
s.f. maleta, bolsa. Valija diplomática: carteira diplomática
valorativo -a
adx. valorativo
valorización
s.f. valorización
valorizar
v.t. valorizar
valía
s.f. valía
vecinal
adx. veciñal
vecindad
s.f. veciñanza
vecindario
s.m. veciñanza (f.)
vecino - a
adx. e s. veciño
veda
s.f. veda
vedado
adx. vedado, prohibido. Coto vedado: couto vedado // s.m. couto, coutada. Vedado de caza oude pesca: zona de caza ou de pesca prohibida
vedar
v.t. vedar, prohibir, impedir
vehículo
s.m. vehículo
vejación
s.f. vexación , aldraxe
vejatorio -a
adx. vexatorio
vejez
s.f. vellez, ancianidade, senectude
velar
v.i. e t. velar
venal
adx. venal
vencimiento
s.m. vencemento. Vencimiento del plazo: vencemento do prazo
vender
v.t. e p. vender(se)
vendible
adx. vendible
vendí
s.m. certificado de venda
venia
s.f. venia. Con la venia: coa venia
venidero -a
adx. vindeiro
venir
v.i. e p. vir(se)
venta
s.f. venda, transación
ventaja
s.f. vantaxe
ventajoso -a
adx. vantaxoso
ver
v.t. e i. ver(se)
verbal
adx. verbal
verdadero -a
adx. verdadeiro
veredicto
s.m. veredicto
verificación
s.f. verificación. Verificación de poderes: verificación de poderes
verificar
v.t. e p. verificar(se)
versar
v.i. versar
verídico -a
adx. verídico
veto
s.m. veto
vez
s.f. vez. A su vez: á súa vez, cando lle corresponda, pola súa banda. A la vez: á vez, a un tempo, conxuntamente, asemade. A veces: ás veces, por veces. De vez en cuando: de cando en vez, de vez en cando, de cando en cando. Toda vez que: xa que, dado que, sendo así que
viabilidad
s.f. viabilidade
vicepresidencia
s.f. vicepresidencia
vicio
s.m. vicio
vidual
adx. vidual
vigencia
s.f. vixencia
vigor
s. vigor
vinculación
s.f. vinculación, vencellamento
vinculante
adx. vinculante
vincular
v.t. e p. vincular(se)
vindicación
s.f. vindicación
vindicar
v.t. vindicar
violación
s.f. violación
violar
v.t. violar
violencia
s.f. violencia
violentar
v.t. violentar
virtud
s.f. virtude. En virtud de:en virtude de, por razón de, segundo
visado -a
adx. e s.m. visado
visar
v.t. visar
visita
s.f. visita. Girar visita: visitar
vista
s.f. vista. Vista de los locales: vista (ou exame) dos locais // s.m. Vista de aduanas: controlador de alfándegas // En vista a: de cara a. A la vista de: á vista, en presenza de
visto -a
pt. e adx. visto. Visto bueno (v.º b.º): visto e prace (v. e pr.)
vitalicio
adx. vitalicio
viudedad
s.f. viuvez
viudez
s.f. viuvez
viudo -a
adx. e s. viúvo
vivienda
s.f. vivenda
vivir
v.i. e t. vivir
vocal
adx. e s. vocal
volumen
s.m. volume
voluntad
s.f. vontade
voluntario -a
adx. voluntario
vonluntariedad
s.f. voluntariedade
votación
s.f. votación
votar
v.t. e i. votar
voto
s.m. voto
voz
s.f. voz. Con voz y voto: con voz e voto
vulnerar
v.t. vulnerar, danar, infrinxir, quebrantar
válido -a
adx. válido
vía
s.f. vía. Vía de apremio: vía de constrinximento ou vía executiva
vínculo
s.m. vínculo, vencello