Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario - B

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Lenda

B

baja
s.f. baixa, diminución, perda // baixa, cesamento. Dar de baja: dar a baixa. Darse de baja: borrarse, excluírse, deixar de pertencer, retirarse. Jugar a la baja: xogar á baixa
bajar
v.t., i. e p. baixar(se)
bajo
adv, adx. e s.m. baixo
balance
s.m. balance
bancario -a
adx. bancario
bancarrota
s.f. bancarrota, creba
bando
s.m. bando, edicto // bando, facción
baremo
s.m. baremo
base
s.f. base. En base a: baseándose en, tendo en conta, de acordo con, consonte con, segundo , con base en, baseándose en. A base de: a base de
bastante
adx. bastante, abondo, dabondo, suficiente. Poder bastante: poder cumprido
bastantear
v.t. e i. verificar a suficiencia (dun documento), validar, verificar
bastanteo
s.m. verificación da suficiencia (loc.). Bastanteo de poderes: verificación de poderes. Bastanteo de documentos: verificación de documentos
beneficio
s.m. beneficio, proveito. A beneficio de: en beneficio de
beneficioso -a
adx. beneficioso, proveitoso
benéfico -a
adx. benéfico
bianual
adx. bianual
bien
adx. e s.m. ben. Bienes muebles o inmuebles: bens mobles ou inmobles. Bienes gananciales: bens gananciais. Bienes comunales: bens comunais. Bienes dominicales: bens dominicais. Bienes fungibles: bens funxibles. Bienes raíces: bens inmobles. Bienes demanales: bens demanais, bens de dominio público, bens mostrencos. Bienes de dominio público: bens de dominio público. Bien mostrenco: ben mostrenco , ben xacente. Bienes parafernales: bens parafernais.
bienal
adv. e s.f. bienal
bilateral
adx. bilateral
bimensual
adx. bimensual
bimestral
adx. bimestral
bisiesto
adx. bisesto
boda
s.f. voda, casamento. Bodas de plata: vodas de prata. Bodas de oro: vodas de ouro
bonificación
s.f. bonificación
bonificar
v.t. bonificar
bono
s.m. bono
borrador
s.m. borrador
borrar
v.t., i. e p. borrar(se)
brevedad
s.f. brevidade. A la mayor brevedad posible: o máis axiña posible, canto antes, coa maior brevidade, no prazo máis breve posible
brocárdico
s.m. brocárdico, axioma legal
bruto -a
adx. e s. bruto
bufete
s.m. escritorio (moble para escribir) // despacho (de avogacía) / clientela (f.) (dun despacho)
bursátil
adx. bolsista
búsqueda
s.f. busca. Búsqueda y captura: busca e captura