Volver

Convocatoria extraordinaria de probas dos Celga 2 e 4 para o ano 2018

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2018, da Secretaría xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A).

Lugares de realización: Santiago de Compostela e Ponferrada

Datas de realización: entre a segunda quincena de novembro e a primeira fin de semana de decembro de 2018. As datas concretas serán debidamente publicitadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (www.lingua.gal).

Prazo de inscrición: do 15 de setembro ao 4 de outubro de 2018

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.