Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - E

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

E

echazón
s.f. lanzamento (m.) // alixamento (m.), alixo (acción e efecto de lanzar a carga ao mar cando cómpre aliviar a embarcación). Echazón marítima: alixamento marítimo
ecuánime
adx. ecuánime
edad
s.f. idade
edicto
s.m. edicto
efectividad
s.f. efectividade
efecto
s.m. efecto. A efectos de: para os efectos de, co fin de, co obxecto de. A todos los efectos: para todos os efectos. Surtir efecto: producir efecto. A los solos efectos: só para os efectos, para os únicos efectos. A tal efecto: para tal efecto, con tal efecto
efectuar
v.t. efectuar. Efectuar dilixencias: levar a cabo dilixencias
efracción
s.f. efracción
efractor-ra
s. efractor
egreso
s.m. saída (f.) (partida anotada no haber dunha conta)
ejecución
s.f. execución
ejecutante
adx. e s. executante
ejecutar
v.t. executar
ejecutorio -a
adx. executorio
ejemplar
adx. e s.m. exemplar
ejemplificar
v.t. exemplificar
ejercer
v.t. e i. exercer
ejercicio
s.m. exercicio
ejercitar
v. t. exercitar, exercer // v.p. exercitarse, adestrarse
elección
s.f. elección, escolla
elegir
v.t. elixir, escoller
elevar
v.t. e p. elevar(se) // dirixir, enviar (escritos), poñer en coñecemento
eludir
v.t. eludir
emancipar
v.t. e p. emancipar(se)
embargar
v.t. embargar, requisar, comisar
embargo
s.m. embargo, embargamento. Trabar embargo: realizar embargo, embargar
embolsar
v.t. e p. embolsar
emolumento
s.m. emolumento, retribución, paga, salario, soldada
empadronamiento
s.m. empadroamento
empadronar
v.t. e p. empadroar(se)
empeñar
v.t. empeñar // v.p. empeñarse, endebedarse / empeñarse, porfiar (i.), teimar (i.)
empeño
s.m. empeño // empeño, teimosía
emplazamiento
s.m. situación, colocación, posición // convocatoria, citación para comparecer. Lugar de emplazamiento: situación, emprazamento
emplazar
v.t. situar, colocar // emprazar (citar a alguén para que compareza nun sitio), citar. Emplazar a las partes: emprazar, citar as partes. Emplazar en legal forma: citar de forma legal
empleado -a
s. empregado
empleador -a
adx. empregador
emplear
v.t.e p. empregar(se)
empleo
s.m. emprego
empréstito
s.m. empréstito
enajenable
adx. alleable, alienable
enajenación
s.f. alleamento, alienación. Enajenación de bienes: alleamento de bens
enajenar
v.t. allear, alienar, peñorar, transmitir // desvariar, tolear, estar fóra de si
encabezamiento
s.m. encabezamento
encabezar
v.t. encabezar
encaje
s.m. encaixe. Encaje de primas: cobramento de primas
encarcelamiento
s.m. encarceramento , detención, prisión, reclusión
encarcelar
v.t. encarcerar, deter, prender, recluír
encarecimiento
s.m. encarecemento
encargar
v.t. e p. encargar(se)
encargo
s.m. encargo, encarga (f.)
encartamiento
s.m. encarte
encartar
v.t. encartar
encausado
adx. e s. procesado
encausar
v.t. procesar
encauzar
v.t. canalizar, encamiñar, encarreirar, guiar, encanar, dirixir
encomienda
s.f. encomenda, encomendamento (m.)
enconmendar
v.t. encomendar
encubrimiento
s.m. encubrimento
encubrir
v.t. e p. encubrir(se)
endeudamiento
s.m. endebedamento
endeudarse
v.p. endebedarse, empeñarse
endosante
adx. e s. endosante
endosar
v.t. endosar, transferir, cargar
endoso
s.m. endoso
enervar
v.t. e p. enervar(se), envervar // neutralizar, debilitar, desvirtuar
enfiteusis
s.f. enfiteuse
enfiteuta
s. enfiteuta
enfitéutico -a
adx. enfitéutico
engaño
s.m. engano
enjuiciamiento
s.m. axuizamento, procesamento, xulgamento
enjuiciar
v.t. axuizar, procesar, xulgar
enlace
s.m. enlazamento, enlace
enmendar
v.t. e p. emendar, corrixir, rectificar
enmienda
s.f. emenda
ensañamiento
s.m. asañamento
enseres
s.m. pl. aparellos, utensilios // mobles, moblaxe (f. sing.)
ente
s.m. ente, entidade, organismo. Ente público: entidade pública
entender
v.t., i. e p. entender(se)
entendimiento
s.m. entendemento
enterado -a
adx. informado
enterar
v.t. comunicar, facer saber, informar // v.p. informarse, poñerse ao corrente, decatarse, ser sabedor, ter coñecemento
entidad
s.f. entidade
entorpecer
v.t. entorpecer
entrante
adx. entrante
entrar
v.i. entrar. Entrar en vigor: entrar en vigor
entredicho
s.m. interdicto, prohibición. Estar en entredicho: estar en cuestión. Poner en entredicho: poñer, ou pór, en dúbida
entrega
s.f. entrega
entregar
v.t. e p. entregar(se)
enumeración
s.f. enumeración
enumerar
v.t. enumerar
enviar
v.t. enviar, mandar
envío
s.m. envío
epígrafe
s.m. epígrafe
equidad
s.f. equidade
equiparación
s.f. equiparación
equiparar
v.t. e p. equiparar(se)
equivalencia
s.f. equivalencia
equivalente
adx. equivalente
equivocación
s.f. equivocación, erro (m.)
equívoco
adx. e s. equívoco
erario
s.m. erario
erogación
s.f. errogación
erogar
v.t. errogar
erradicar
v.t. erradicar
error
s.m. erro
escala
s.f. escada
escalafón
s.m. escala (f.) (de prelacións), clasificación (f.), categoría (f.)
escalamiento
s.m. escalamento, escalada (f.)
escasear
v.i. escasear
escasez
s.f. escaseza
escatimar
v.t. escatimar
escrito
adx. e s.m. escrito
escritura
s.f. escrita, escritura // escrito (documento). Escritura de poder: escritura de poder
escriturar
v.t. escriturar
escucha
s.f. escoita
especificar
v.t. especificar
especificidad
s.f. especificidade
específico -a
adx. específico
espera
s.f. espera. A la espera de: esperando, á espera de
esponsables
s.f. pl. esponsais, casamento, esposorio, desposorio
esponsales
s.f. pl. esponsais
esponsalicio -a
adx. esponsalicio
esposo -a
s. esposo, marido (f. muller), home (f. muller)
establecer
v.t. e p. establecer(se)
establecimiento
s.m. establecemento
estadillo
s.m. relación (f.) de persoal
estado
s.m. estado. Estado de fortuna: situación económica. Tomar (causar, tener) estado una sentencia: ser firme
estadía
s.f. estadía, estada, estancia, permanencia
estafa
s.f. estafa, fraude, engano
estafador-ra
estafador
estafar
v.t. estafar
estampilla
s.f. selo
estar
v.i. estar. Estar a lo dispuesto en:aterse ao diposto en, rexer o disposto en. Estarse a: aterse, axustarse, acomodarse. Estar y pasar por: someterse a, aterse a
estatal
adx. estatal
estatutario -a
adx. estatutario
estatuto
s.m. estatuto
estelionato
s.m. estelionato
estimación
s.f. estimación, estima, estimanza // apreciación
estimar
v.t. estimar, apreciar, querer // estimar, xulgar, coidar. Estimar una demanda: admitir unha demanda.
estimativo -a
adx. estimativo
estimatorio -a
adx. estimatorio
estipendiar
v.t. estipendiar
estipendio
s.m. estipendio, salario, soldo, remuneración
estipulación
s.f. estipulación
estipular
v.t. estipular, acustar, concertar
estrado
s.m. estrado (taboado) // taboleiro de edictos // s.pl. sala do tribunal. Citar a estrados: emprazar
estrago
s.m. estrago, dano, deterioración (f.)
evacuación
s.f. evacuación // emisión (dun informe) // realización, execución, cumprimento (dun trámite)
evacuar
v.t. evacuar, librar, desocupar // emitir (un informe) // realizar, executar, cumprir (un trámite, unha xestión). Evacuar una diligencia: tramitar unha dilixencia, instruír unha dilixencia
evaluable
adx. avaliable
evaluación
s.f. avaliación
evaluar
v.t. avaliar, apreciar, estimar, taxar
evasión
s.f. evasión
evento
s.m. evento, suceso, acontecemento. En todo evento: en todo o caso, sexa o que for
eventual
adx. eventual, ocasional
eventualidad
s.f. eventualidade, posibilidade
evicción
s.f. evicción
evidencia
s.f. evidencia
evidenciar
v.t. evidenciar, demostrar
exacción
s.f. exacción
examen
s.m. exame
excarcelación
s.f. excarceración
excedencia
s.f. excedencia
excedente
adx. e s. excedente. Excedente de cupo: excedente de leva
exceder
v.t. e p. exceder(se)
excelente
adx. excelente
excepcionar
v.t. exceptuar, excluír // opoñer (ou opor) excepción (nun xuízo)
excepción
s.f. excepción. A excepción de: a excepción de, exceptuando, agás. Con excepción de: con excepción de, agás, fóra de, non sendo
excesivo -a
adx. excesivo
exceso
s.m. exceso
excluir
v.t. e p. excluír(se)
exclusiva
s.f. exclusiva
exclusión
s.f. exclusión
exculpar
v.t. exculpar
excusa
s.f. escusa, desculpa
excusar
v.t. e p. escusar(se)
excusión
s.f. excusión
exención
s.f. exención
exento -a
adx. exento
exequátur
s.m. exequátor
exhaustivo -a
adx. exhaustivo
exhibición
s.f. exhibición.Exhibición del acta: presentación da acta
exhibir
v.t. exhibir, amosar, mostrar
exhortar
v.t. exhortar
exhorto
s.m. exhorto
exigencia
s.f. esixencia
exigir
v.t. esixir
eximente
adx. e s. eximente
eximir
v.t. liberar , eximir
existencia
s.f. existencia
existir
v.i. existir
exonerar
v.t. exonerar
expedición
s.f. expedición
expedidor-ra
adx. e s. expedidor, remitente
expedientar
v.t. formar expediente
expediente
s.m. expediente
expedir
v.t. expedir, enviar, mandar. Expedir testimonio: estender un testemuño, expedir un testemuño
experto -a
adx. e s. experto
expirar
v.i. expirar, finar, morrer // expirar, rematar, finalizar
explotación
s.f. explotación
expoliación
s.f. espoliación, roubo, expropiación
expoliar
v.t. espoliar, desposuír, roubar, defraudar
exponer
v.t. e p. expoñer(se), expor(se)
exportación
s.f. exportación
exposición
s.f. exposición
expropiación
s.f. expropiación
expropiar
v.t. expropiar
expulsar
v.t. botar , expulsar
expulsión
s.f. expulsión
extender
v.t. estender. Extender un documento: redactar un documento. Extender acta: redactar a acta
exterior
adx. e s.m. exterior
extinción
s.f. extinción
extinguir
v.t. e p. extinguir(se). Plazas a extinguir: prazas que se van extinguir
extorsionar
v.t. facer extorsión
extorsión
s.f. extorsión
extracto
s.m. extracto
extradición
s.f. extradición
extraditar
v.t. extraditar
extrajudicial
adx. extraxudicial
extralimitarse
v.p. excederse, propasarse
extranjero -a
adx. e s. estranxeiro
extranjería
s.f. estranxeiría
extraordinario -a
adx. extraordinario
extrapolar
v.t. extrapolar
extravío
s.m. extravío, perda
extrañamiento
s.m. desterro // estrañamento, asombro
extraño
adx. e s. estraño