Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - O

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

O

objeción
s.f. obxección
objetar
v.t. e i. obxectar
objeto
s.m. obxecto. Al objeto de:co obxecto de, co fin de. Con objeto de: co obxecto de
obligacionista
s. obrigacionista
obligación
s.f. obriga, obrigación. Obligación mancomunada: obrigación conxunta.Obligación oro: obrigación ouro.Obligación al portador: obrigación ao portador. Obligación del tesoro: obrigación do tesouro.Tener obligación de: ter a obriga de
obligar
v.t. e p. obrigar(se)
obligatoriedad
s.f. obrigatoriedade
obligatorio -a
adx. obrigatorio
obrante
adx. que consta en
obrar
v.i. obrar, actuar // constar, estar en posesión ou en poder de. Antecedentes que obran: antecedentes que constan. Obrar en autos: figurar nos autos
obrepción
s.f. obrepción
observación
s.f. observación
observancia
s.f. observancia
observar
v.t. observar
obstante (no)
loc. non obstante
obstrucción
s.f. obstrución
obstruir
v.t. obstruír
obtención
s.f. obtención
obtener
v.t. obter
obvención
s.f. obvención, complemento
obviar
v.t. obviar
ocasionar
v.t. ocasionar
ocasión
s.f. ocasión. Con ocasión de: con ocasión de, por
ocio
s.m. ocio, lecer, vagar
ocular
adx. ocular
ocultación
s.f. ocultación
ocultar
v.t. e p. ocultar(se), esconder(se)
ocupación
s.f. ocupación
ocupar
v.t. e p. ocupar(se)
ocurrir
v.i. ocorrer
ofensa
s.f. ofensa
oferente
adx. oferente
oferta
s.f. oferta
ofertar
v.t. ofertar
oficial
adx. e s. oficial
oficializar
v.t. oficializar
oficio
s.m. oficio. Oficio judicial: oficio xudicial
ofimática
s.f. ofimática
ofrecer
v.t. e p. ofrecer(se)
oligopolio
s.m. oligopolio
omisión
s.f. omisión
omitir
v.t. omitir
oneroso -a
adx. oneroso
opcional
adx. opcional
opción
s.f. opción
operación
s.f. operación
oponer
v.t. e p. opoñer(se), opor(se)
oportunidad
s.f. oportunidade
oportuno -a
adx. oportuno
oposición
s.f. oposición. En oposición a: en oposición a. En oposición con: en oposición con
opositor -a
adx. e s. opositor
optar
v.i. optar
orden
s. orde (f.). Orden de pago: orde de pagamento.Orden del día: orde do día.Orden público: orde pública. En orden a: para, co fin de, verbo de, tocante a.A las órdenes de: ás ordes de
ordenación
s.f. ordenación
ordenador -a
adx. e s.m. ordenador
ordenamiento
s.m. ordenamento
ordenanza
s.f. ordenanza
ordenar
v.t. ordenar
ordinario -a
adx. ordinario, corrente. Recurso ordinario: recurso ordinario
orfandad
s.f. orfandade
organismo
s.m. organismo
organización
s.f. organización
organizar
v.t. e p. organizar(se)
origen
s.m. orixe (f.)
original
adx. e s.m. orixinal
oriundo -a
adx. oriúndo
ostentar
v.t. e i. ostentar, alardear, presumir // ostentar, mostrar // ter, posuír, desempeñar (un cargo)
otorgamiento
s.m. outorgamento
otorgar
v.t. outorgar
otrosí
adv. outrosí, tamén digo
óbito
s.m. óbito, pasamento, defunción
órgano
s.m. órgano