Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - S

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

S

sabiendas (a, de)
loc. a sabendas de, a mantenta, adrede, sabendo
saca
s.f. saca. Saca de autos: pública forma
sala
s.f. sala
salario
s.m. salario
saldar
v.t. saldar
saldo
s.m. saldo
saliente
adx. e s.m. saínte, saliente
salvaguardia
s.f. salvagarda
salvar
v.t. salvar
salvedad
s.f. limitación, restrición, excepción // especificación, particularidade
salvo -a
adx. salvo. Sano y salvo: san e salvo // prep. salvo, agás, excepto. Salvo error u omisión: salvo erro ou omisión. Salvo buen fin: salvo bo fin. Salvo que: salvo que, de non ser que, non sendo que, fóra de que, a menos que, excepto que
salvoconducto
s.m. salvoconduto
sancionador -a
adx. sancionador
sancionar
v.t. sancionar
sanción
s.f. sanción
saneamiento
s.m. saneamento
sanear
v.t. sanear
sano -a
adx. san (f. sa). Sano -a y salvo -a: san e salvo
satisfacción
s.f. satisfacción
sazón (a la)
loc. daquela, naquel tempo, entón
sección
s.f. sección
secretariado
s.m. secretariado
secretario -a
s. secretario. Secretario judicial: secretario xudicial
secretaría
s.f. secretaría
secreto
adx. secreto // s.m. segredo
sede
s.f. sé (eclesiástica) // sede (domicilio dun organismo)
segregación
s.f. segregación
seguida (en)
loc. enseguida, deseguida, axiña
seguir
v.t. e t. seguir
seguridad
s.f. seguridade, seguranza, certeza
seguro
adx. e s.m. seguro
según
prep. e conx. Segundo. Según lei: segundo a lei. Según lo dispuesto: segundo o disposto, de acordo co que dispón
sellado -a
adx. selado // s.m. seladura (f.)
sellar
v.t. selar
sello
s.m. selo, cuño, carimbo
semana
s.f. semana
semanal
adx. semanal
semoviente
adx. semovente
sentar
v.t., i. e p. sentar(se) / asentar, inscribir
sentencia
s.f. sentenza. Dictar sentencia: dar, pronunciar ou proferir sentenza.
sentenciar
v.t. e i. sentenciar
separación
s.f. separación
ser (a no, que)
loc. a non ser que, non sendo que
serie
s.f. serie
servicio
s.m. servizo
servidumbre
s.f. servidume. Servidumbre de paso: pasantía, serventía
sesgar
v.t. cortar diagonalmente // fig. torcer, derivar, nesgar
sesgo (al)
loc. ao nesgo
sesión
s.f. sesión
señal
s.f. sinal
señalamiento
s.m. sinalamento
señalar
v.t. sinalar. Señalar día y hora: sinalar día e hora
señalizar
v.t. sinalizar
si
conx. Se. Si procede: se procede, se corresponde. Si se tercia: se é o caso
siempre
adv. siempre
signatario -a
s. signatario, asinante
signatura
s.f. sinatura
significar
v.t. significar
signo
s.m. signo
siguiente
adx. seguinte
silencio
s.m. silencio
simulación
s.f. simulación
sin
prep. sen. Sen ánimo de lucro: sen finalidade de lucro. Sin falta: sen falta. Sin más trámites: sen máis trámites. Sin menoscabo: sen prexuízo . Sin perjuicio de que: sen prexuízo de que
sinalagmático -a
adx. sinalagmático
sindicación
s.f. sindicación
siniestrado -a
adx. sinistrado
siniestro
s.m. sinistro
sirviente
adx. e s. servente
sistema
s.f. sistema
soberanía
s.f. soberanía
sobornar
v.t. subornar
soborno
s.m. suborno
sobrecarga
s.f. sobrecarga
sobrecargo
s.m. sobrecarga (f.)
sobreprecio
s.m. sobreprezo
sobreprima
s.f. sobreprima
sobreseer
v.t. sobreser
sobreseguro
s.m. sobreseguro
sobreseimiento
s.m. sobresemento
sobreseído -a
adx. sobresido
sobresueldo
s.m. sobresoldo
sociedad
s.f. sociedade. Sociedad en comandita: sociedade en comandita. Sociedad de gananciales: sociedade de gananciais
solar
s.m. soar, terreo, predio // adx. solar
solicitante
adx. e s. solicitante
solicitar
v.t. solicitar
solicitud
s.f. solicitude
solvencia
s.f. solvencia
solventar
v.t. resolver, solucionar / liquidar (unha débeda)
solvente
adx. solvente
someter
v.t. e p. someter(se)
soportar
v.t. soportar, soster, aturar
sorteo
s.m. sorteo
soslayar
v.t. meter de través // evitar, esquivar, eludir
sospecha
s.f. sospeita
sospechar
v.t. sospeitar
subalterno -a
adx. e s. subalterno
subarrendador -a
adx. e s. subarrendador
subarrendamiento
s.m. subarrendamento
subarrendar
v.t. subarrendar
subarrendatario -a
adx. e s. subarrendatario
subasta
s.f. poxa, subhasta, licitación, leilón
subastar
v.t. poxar, subhastar, licitar
subcomisario -a
s.m. subcomisario
subdelegación
s.f. subdelegación
subenfiteusis
s.f. subenfiteuse
subida
s.f. subida, suba
subir
v.t., i. e p. subir (v.t. e i.)
subordinado -a
adx. e s. subordinado
subrayar
v.t. subliñar
subrepción
s.f. subrepción
subrepticio -a
adx. subrepticio
subrogación
s.f. subrogación
subrogatorio -a
adx. subrogatorio
subsanable
v.t. emendable, reparable, corrixible, rectificable, resoluble, solucionable
subsanar
v.t. emendar, reparar, corrixir, rectificar.
subscribir
v.t. subscribir
subscripción
s.f. subscrición
subsidiario -a
adx. subsidiario
subsidio
s.m. subsidio
substanciar
v.t. instruír, tramitar
substitución
s.f. substitución
substituir
v.t. substituír
substituto -a
adx. e s. substituto
substracción
s.f. subtracción
substraer
subtraer
subvencionar
v.t. subvencionar
subvención
s.m. subvención
suceder
v.t. suceder
sucesivo -a
adx. sucesivo
sucesión
s.f. sucesión
suceso
s.m. suceso
sucesor -a
adx. e s. sucesor, herdeiro
suelo
s.m. chan, solo (superficie pola que se anda)
suficiente
adx. suficiente, abondo
sufragio
s.m. sufraxio
sugerencia
s.f. suxestión
sugerir
v.t. suxerir
sujeción
s.f. suxeición
sujetar
v.t. e p. suxeitar(se)
sujeto
s.m. suxeito
suma
s.f. suma.Suma y sigue: suma e segue
sumario
adx. e s.m. sumario
suministrador-ra
adx. e s. subministrador
suministrar
v.t. subministrar, fornecer, prover, abastecer
suministro
s.m. subministración (f.)
sumisión
s.f. sumisión
sumo -a
adx. sumo. A lo sumo: como máximo, como moito
suntuario
adx. suntuario
supervisar
v.t. supervisar, controlar
superávit
s.m. superávit, excedente
suplantación
s.f. suplantación
suplementario -a
adx. suplementario
suplencia
s.f. suplencia
suplente
adx. e s. suplente
supletorio -a
adx. supletorio
suplicación
s.f. suplicación
suplicar
v.t. suplicar
suplicatorio -a
adx. e s. suplicatorio
suplico
s.m. solicitude (f.), petición (f.)
suplido
adx. suplido, reposto
suponer
v.t. supoñer, supor
suposición
s.f. suposición
supresión
s.f. supresión
suprimir
v.t. suprimir
supuesto
adx. e s.m. suposto. Por supuesto: por suposto
suputar
v.t. suputar
surgir
v.t. surxir, xurdir
surtir
v.i. prover, subministrar. Surtir efectos: producir efectos
suscribir
v.t. subscribir
suscripción
s.f. subscrición
suscriptor
adx. e s. subscritor
suspender
v.t. e p. suspender(se)
suspensivo -a
adx. suspensivo
suspensión
s.f. suspensión
suspenso -a
adx. e s.m. suspenso
sustanciar
v.t. instruír, tramitar
sustento
s.m. sustento
sustitución
s.f. substitución
sustituir
v.t. substituír
sustituto -a
s. substituto
sustracción
s.f. subtracción
sustraer
v.t. e p. subtraer(se)
síndico
s. síndico
síntesis
s.f. síntese
súplica
s.f. súplica, rogo (m.)