Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - M

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

M

magistrado -a
s. maxistrado. Magistrado ponente: maxistrado relator. Magistrado -a juez -a: maxistrado xuíz
magistratura
s.f. maxistratura
malgastar
v.t. malgastar, estragar, desperdiciar
malversación
s.f. malversación. Malversación de caudales públicos: malversación de fondos públicos
malversador-ra
adx. e s. malversador
malversar
v.t. malversar
mancomunado -a
adx. conxunto, común. Testamento mancomunado, testamento conxunto
mancomunar
v.t. e p. unir(se), xuntar(se) // mancomunar, unir, xuntarse
mancomunidad
s.f. comunidade, mancomunidade. Mancomunidad de municipios: comunidade de concellos
mancomún (de)
loc. de común acordo. Terreo de mancomún: abertal. Monte de mancomún: monte comunal, monte dos veciños
manda
s.f. legado, manda
mandamiento
s.m. mandado. Mandamiento de pago: mandado de pagamento. Mandamiento de ejecución: mandado de execución. Mandamiento judicial: mandado xudicial, orde xudicial
mandante
s. mandante, mandador
mandatario -a
s. mandatario
maneras (de todas las)
loc. de todos os xeitos, de todas as maneiras, de todas as formas
margen
s.m. marxe (f.). Al margen: na marxe
marginal
adx. marxinal
masa
s.f. masa.Masa de la quiebra: masa falida. Masa de la herencia: masa hereditaria
matasellos
s.m. cuño, marca, sinal (que deixa este cuño)
materia
s.f. materia. En materia de:en materia de, sobre
matización
s.f. matización
matizar
v.t. matizar
matrimonial
adx. matrimonial
matrimonio
s.m. matrimonio, casamento. Matrimonio por poderes: casamento por procuración
matriz
adx. e s.f. matriz
matrícula
s.f. matrícula
mayor
adx. maior. Al por mayor: por xunto. Mayor de edad: maior de idade
mayoridad
maioridade
mayorista
s. almacenista, comerciante por xunto, maiorista
mayoría
s.f. maioría. Mayoría de edad: maioridade, maioría de idade
mediación
s.f. mediación
mediador-ra
adx. e s. mediador
mediados (a, de)
loc. a mediados de
medianero -a
adx. medianeiro. Pared medianera: parede medianeira, medianil
medianería
s.f. medianil, medianería
mediar
v.t. e i. mediar
mediatización
s.f. mediatización
mediatizar
v.t. mediatizar
medición
s.f. medición
medida
s.f. medida. A medida que: a medida que
medio
adx., adv. e s.m. medio. Medio ambiente: medio natural. A medio de escrito: por medio de escrito
medir
v.t. medir
mejor
adx. mellor. Mejor postor-ra: mellor postor. Mejor proveer: decidir mellor, resolver mellor, mellor resolver. A lo mejor: aomellor, se cadra, quizais
mejora
s.f. mellora, melloramento, manda (a que se lle fai en bens ou dereitos a un herdeiro)
mejorar
v.t. e i. mellorar
membrete
s.m. cabeceira (f.)
mencionar
v.t. mencionar, citar
mención
s.f. mención
mengua
s.f. mingua
menguar
v.i. minguar
menor
adx. e s. menor. Al por menor: polo miúdo . Menor de edad: menor de idade
menos
adv. Menos. A menos que: a menos que, salvo que, agás que, non sendo que, a non ser que, fóra de que. Al menos: polo menos, cando menos
menoscabar
v.t. menoscabar
menospreciar
v.t. menosprezar
menosprecio
s.m. menosprezo
mensualidad
s.f. mensualidade
mercadería
s.f. mercadoría
mercancía
s.f. mercancía, mercadoría
mercantil
adx. mercantil
merced
s.f. mercé. A merced de: á mercé de, ao arbitrio de
merecer
v.t. merecer
meritorio -a
adx. meritorio
merma
s.f. mingua, diminución
mermar
v.i. minguar, diminuír
mesa
s.f. mesa. Mesa de contratación: mesa de contratación
mientras
adx. e conx. Mentres. Mientras tanto: mentres tanto, entre tanto, entrementres
ministerio
s.m. ministerio
minoración
s.f. minoración, diminución
minorar
v.t. minorar
minoridad
s.f. minoridade. Minoridad penal: minoridade penal
minorista
s. minorista, retallista, vendedor polo miúdo
minoría
s.f. minoría. Minoría de idade: minoridade , minoría de idade
minuta
s.f. minuta, bosquexo, borrador // nota, conta (de gastos ou honorarios)
mira
s.f. mira. Con miras a: con vistas a, pensando en
misión
s.f. misión
mixto -a
adx. mixto
mobiliario -a
s.m. mobiliario, moblaxe (f.)
moción
s.f. moción
moderador -a
adx. e s. moderador
moderar
v.t. moderar
modificación
s.f. modificación
modificar
v.t. modificar, alterar, cambiar
modo
s.m. modo, xeito, maneira. A modo de: como, á maneira de. De modo que: de modo, xeito, maneira que
modos (de todos)
loc. de todas as maneiras
mojonar
amolloar, poñer os marcos
mojón
s.m. marco, fito
momento (en su)
loc. no momento oportuno
moneda
s.f. moeda
monedero
s.m. moedeiro
monetario -a
adx. monetario
monetizar
v.t. monetizar, amoedar
monitorio -a
adx. monitorio
monopolio
s.m. monopolio
montante
s.m. contía, importe, montante
monte
s.m. monte
monto
s.m. importe, suma
mora
s.f. mora, moratoira
moratorio -a
s.f. moratoria
morosidad
s.f. morosidade
moroso -a
adx. moroso
mostrenco -a
adx. sen dono. Bienes mostrencos: bens xacentes
mota
s.f. mouta
motivar
v.t. motivar, causar
motivo
s.m. motivo. Con motivo de:con motivo de, por razón de
movilizar
v.t. mobilizar
mucho
indef. Moito. Ni con mucho: nin con moito. Ni mucho menos: nin moito menos
mueble
adx. e s.m. moble.Bienes muebles: bens mobles
muerte
s.f. morte. Peligro de muerte: perigo de morte
multa
s.f. multa. Multa coercitiva: multa coercitiva
multar
v.t. multar
mutual
adx. mutual, mutuo
mutualidad
s.f. mutualidade
mutualismo
s.m. mutualismo
mutuario -a
s. mutuatario
mutuo -a
adx mutuo
máximo
adx. máximo. Como máximo: como máximo
mérito
s.m. mérito.Hacer mérito de una cosa: facer mención dela, mencionar. En méritos de: de acordo con, segundo
mínimo
adx. mínimo
móvil
adx. e s.m. móbil