Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario - F

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

F

facción
s.f. facción, bando (m.) / pl. faccións, riscos, trazos (da cara)
facsímil
adx. e s. facsímile
factor
s.m. factor
factura
s.f. factura. Factura proforma: factura pro forma
facturación
s.f. facturación
facturar
v.t. facturar
facultad
s.f. facultade
facultar
v.t. facultar
facultativo -a
adx. e s. facultativo
fallar
v.i. fallar (saír mal unha cousa) // outorgar, conceder, fallar, resolver (un premio). Fallar una sentencia: decidir, resolver, pronunciar, dar. Fallar un concurso: determinar o gañador
fallecer
v.i. falecer, finar, morrer
fallecimiento
s.m. falecemento, pasamento, morte
fallido -a
adx. e s. falido , errado, frustrado // pl. falidos
fallo
s.m. fallo, defecto, erro // sentencia, veredicto, resolución , decisión (dun xuíz, tribunal, xurado). En su virtud fallo: na súa virtude resolvo, decido
falsario -a
adx. e s. falsario
falseamiento
s.m. falsificación
falsear
v.t. falsear, falsificar, adulterar
falsedad
s.f. falsidade
falsificación
s.f. falsificación
falsificador -a
adx. e s. falsificador
falsificar
v.t. falsificar, falsear, adulterar, terxiversar
falso -a
adx. falso. Falso testimonio: falso testemuño
falta
s.f. falta. Hacer falta: facer falla, cumprir. Juicio de faltas: xuízo de faltas. Echar en falta: achar de menos, topar de menos, estrañar. A falta de: a falta de, na falta de
faltar
v.t. faltar. Faltar a su palabra: faltar á palabra
favorable
adx. favorable
favorecer
v.t. favorecer
fax
s.m. fax, telefax
fe
s.f. fe. Dar fe: dar fe. Fe de erratas: errata. Buena fe:boa fe. Fe de vida: fe de vida. Fe pública: fe pública
fecha
s.f. data. A treinta días fecha: dentro de trinta días, transcorridos trinta días. De fecha de: con data, do día. A fecha fija: con data fixa, a data fixa
fedatario -a
s. persoa que fai fe pública , fedatario
fehaciente
adx. fidedigno, indubidable, que fai fe, que dá fe, irrefutable. Prueba fehaciente: proba irrefutable. Documento fehaciente: documento que fai fe. Aparecieron documentos fehacientes que demuestran la improcedencia de la venta: apareceron documentos que demostran de maneira indubidable a improcedencia da venda
feriado -a
adx. festivo
festivo -a
adx. festivo
fiador -a
adx. e s. fiador
fianza
s.f. fianza
fiar
v.t. e p. fiar(se), afiunzar
ficción
s.f. ficción. Ficción legal: ficción legal
ficha
s.f. ficha
fichar
v.t. fichar
fichero
s.m. ficheiro
fidedigno -a
adx. fidedigno
fideicomiso
adx. fideicomiso
fideicomitente
s. fideicomitente
fiducia
s.f. fiducia
fiduciario -a
adx. fiduciario
figurar
v.t. e p. figurar(se)
fijar
v.t. e p. fixar(se)
fijo -a
adx. fixo
filiación
s.f. filiación
filial
adx. e s. filial
fin
s.m. fin (f.), remate // fin (m), finalidade, obxectivo, meta, propósito. A fin de: co fin de. A este fin: con este fin, para esta finalidade. En fin: para rematar. El fin de semana: a fin de semana.Al fin y al cabo: ao cabo, á fin e ao cabo. A fin de cuentas: no fin de contas, en resumo. A cuyo fin: para o fin, para o cal.
finalidad
s.f. finalidade
financiación
s.f. financiamento (m.)
financiar
v.t. financiar
financiero -a
adx. e s. financeiro
finanza
s.f. finanza
finca
s.f. predio, terreo (edificable) // leira (rural e de labranza)
finiquito
s.m. liquidación (f.) // saldo (dunha conta)
firma
s.f. sinatura, rúbrica // firma (empresa comercial)
firmante
adx. asinante. El abajo firmante: o que asina abaixo
firmar
v.t. asinar
firme
adx. firme. Compra en firme: compra firme. Firme de la carretera: chan (ou pavimento) da estrada
fiscalización
s.f. fiscalización
fiscalizar
v.t. fiscalizar
fisco
s.m. fisco
flagrante
adx. flagrante
flete
s.m. frete
fluctuación
s.f. flutuación, oscilación
folio
s.m. folio
fomentar
v.t. fomentar
forense
adx. forense
forma
s.f. forma. En debida forma: debidamente, na forma debida
formalidad
s.f. formalidade
formalización
s.f. formalización
formulario
s.m. formulario. Rellenar un formulario: encher (ou cubrir) un formulario
foro
s.m. foro
fortuito -a
adx. fortuíto
fraccionamiento
s.m. fraccionamento
fraccionar
v.t. fraccionar
fracción
s.f. fracción
fractura
s.f. fractura
franco -a
adx. franco. Puerto franco: porto franco
franja
s.f. faixa, fita, cinta
franquear
v.t. franquear
franqueo
s.m. franqueo
franquicia
s.f. franquía // exención. Franquía de correos: franquía postal
fraude
s.m. fraude (f.)
fraudulento -a
adx. fraudulento. Quiebra fraudulenta: creba fraudulenta
frecuencia
s.f. frecuencia
fructuario -a
adx. frutuario // adx. e s. usufrutuario
frustrar
v.t. frustrar(se)
fuero
s.m. foro
fuerza
s.f. forza. Fuerza resolutiva: efecto resolutorio
fundamento
s.m. fundamento
funxible
adx. funxible
furtivo -a
adx. furtivo
fusión
s.f. fusión
fórmula
s.f. fórmula