Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario - P

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

P

pactar
v.i. pactar
pacto
s.m. pacto, convenio, acordo
padrón
s.m. padrón (lista de habitantes) // padrón, modelo
paga
s.f. paga
pagable
adx. pagable
pagadero -a
adx. pagadoiro
pagador -a
adx. e s. pagador
pagar
v.t. i p. pagar
pagaré
s.m. obriga (f.) de pagamento
pago
s.m. pagamento, pago. Mandamiento de pago: mandado de pagamento.Pago al contado: pago de contado. En pago a:en pagamento por
paradero
s.m. paradoiro. Paradero desconocido: paradoiro descoñecido. De ignorado paradero: de paradoiro descoñecido
parado -a
adx. e s. parado
parafernal
adx. parafernal
parafiscal
adx. parafiscal
parar
v.t. e i. parar // recaer. Parar el perjuicio: recaer o prexuízo
parcial
adx. e s. parcial
parcionero -a
adx. partícipe
parecer
v.i. parecer, semellar // v.p. parecerse, imitar(se), asemellarse // s.m. parecer, opinión
pareja
s.f. parella
parentesco
s.m. parentesco
paridad
s.f. paridade
pariente
adx. e s. parente. Parientes lejanos: parentes remotos. Parientes cercanos: parentes próximos, achegados
paritario -a
adx. paritario
parlamentario -a
adx. parlamentario
parte
s.f. parte // s.m. comunicación (f.), comunicado, informe. Parte actora: parte autora
participación
s.f. participación
participar
v.i. participar, tomar parte // v.t. participar, comunicar
partición
s.f. partición
partida
s.f. partida. Partida de nacimiento: partida de nacemento
partido
s.m. partido. Partido judicial: distrito xudicial , partido xudicial
partidor-ra
s. partidor, repartidor
partir
v.t. e i. partir. A partir de:a partir de
partícipe
adx. e s. partícipe
pasante
s. axudante de avogado
pasantía
s.f. clases particulares, pasantía
pasaporte
s.m. pasaporte
pasivo -a
adx. pasivo // s.m. pasivo. Pasivo a corto o largo plazo: pasivo a curto ou longo prazo
patentar
v.t. patentar
patente
adx.e s.f. patente, claro, manifesto
patrimonio
s.m. patrimonio
patrio -a
adx. patrio. Patria potestad: potestade paterna, patria potestade
peculado
s.m. peculato
peculio
s.m. peculio
pecuniario -a
adx. pecuniario
pedido
s.m. pedido, petición (f.), pedimento
peligro
s.m. perigo
pena
s.f. pena. Bajo pena de: baixo pena de, so pena de
penado -a
adx. e s. penado
penal
adx. e s.m. penal
penalización
s.f. penalización
penalizar
v.t. penalizar
penar
v.t. e i. penar
pendiente
adx. e s.m. pendente
pensionista
s. pensionista
percepción
s.f. percepción
perceptor -a
adx. e s. perceptor
percibir
v.t. percibir
perdón
s.m. perdón
perención
s.f. perención
perentorio -a
adx. perentorio
perfeccionar
v.t. e p. perfeccionar(se)
pericial
adx. pericial
periodicidad
s.f. periodicidade
periodo
s.m. período
peritaje
s.m. peritaxe (f.)
peritar
v.t. peritar
perito -a
adx. e s. perito
perjudicar
v.t. e p. prexudicar(se)
perjudicial
adx. prexudicial
perjuicio
s.m. prexuízo, dano, perda. Daños y perjuicios: danos e perdas.Sin perjuicio de terceros: sen prexuízo de terceiros
perjurar
v.t. e i. perxurar
perjurio
s.m. perxurio
permanecer
v.i. permanecer
permanente
adx. permanente
permisivo -a
adx. permisivo
permisión
s.f. permisión
permuta
s.f. permuta, troca, troco
permutación
s.f. permutación
permutar
v.t. permutar, trocar
perquirir
v.t. perquirir, pescudar
persona
s.f. persoa. Persona física: persoa física. Persona jurídica: persoa xurídica. Persona natural: persoa natural
personal
adx. e s.m. persoal. A título personal: a título persoal. Personal eventual: persoal eventual
personarse
v.p. presentarse, comparecer (v.i.), acudir (v.i.). Personarse en autos: facerse parte dos autos, constituírse en parte nos autos.
pertenencia
s.f. pertenza
pertinencia
s.f. pertinencia
pertinente
adx. pertinente
pesar (a, de que)
loc. a pesar de (que), pese a, malia
pesquisa
s.f. pescuda, indagación
peticionario -a
adx. e s. peticionario
petición
s.f. petición, pedimento (m.). A petición de: a pedimento de. A petición de: por pedimento de
pieza
s.f. peza. Pieza separada: peza separada
pignoración
s.f. peñor (m.)
pignorar
v.t. peñorar
plan
s.m. plan, plano, proxecto, programa
planificación
s.f. planificación
plano
s.m. plano
planteamiento
s.m. formulación (f.), exposición (f.), presentación (f.)
plantear
v.t. expoñer, expor, presentar, formular, suscitar, propoñer, propor, esbozar
plantilla
s.f. cadro de persoal (m.) // modelo, sobreplanta
plazo
s.m. prazo. A corto plazo: a curto prazo. A largo plazo: a longo prazo.
pleiteante
adx. e s. preiteante
pleitear
v.i. preitear, litigar
pleito
s.m. preito, litixio. Entablar un pleito: poñer un preito
plenario -a
adx. e s. plenario
plenipotenciario -a
adx. e s. plenipotenciario
pleno -a
adx. pleno, cheo, completo // s.m. pleno (reunión dunha corporación)
plica
s.f. plica
pliego
s.m. prego. Pliego de condiciones: prego de condicións. Pliego de cargos:prego de cargos. Pliego de descargo: prego de descargo
plurianual
adx. plurianual
pluriempleo
s.m. pluriemprego
plus
s.m. gratificación (f.), sobresoldo , complemento
plusvalía
s.f. plusvalía
poder
v.t. e i. poder // s.m. poder. Poder bastante: poder cumprido. Bastanteo de poderes: verificación de poderes. Por poderes: por poderes, por apoderamento
poderdante
s. mandante , o que outorga o poder
poderhabiente
s. mandatario , poderhabente
policía
s. policía
ponencia
s.f. relatorio, informe, exposición
porcentaje
s.m. porcentaxe (f.)
porcentual
adx. porcentual
pormenor
s.m. pormenor, detalle
portador-ra
adx. e s. portador.
porte
s.m. porte.
porvenir
s.m. porvir
posdata
s.f. posdata
poseedor-ra
adx. e s. posuidor
poseer
v.t. posuír
posesión
s.f. posesión
posesor-ra
adx. e s. posesor
posesorio -a
adx. posesorio
posible
adx. posible. A ser posible: a ser posible, se é posible, de ser posible, se pode ser
posicionarse
v.p. tomar postura, situarse
postor -a
s. ofertante, licitador. Mejor postor: mellor ofertante, mellor licitador
postulación
s.f. postulación
postular
v.t. postular
postura
s.f. postura, posición // poxa, oferta
potestad
s.f. potestade, autoridade, dominio. Patria potestad: potestade paterna
potestativo -a
adx. potestativo
practicar
v.t. e i. practicar. Practicar diligencias: levar a cabo, executar ou facer dilixencias
precario -a
adx. precario, inestable, inseguro
precaución
s.f. precaución
preceder
v.t. e i. preceder
preceptivo -a
adx. preceptivo, obrigatorio
preceptuar
v.t. preceptuar
precintar
v.t. precintar
precinto
s.m. precinto
precio
s.m. prezo. Justiprecio: prezo xusto. A bajo/alto precio: por baixo ou alto prezo.
precisar
v.t. precisar, delimitar, especificar // precisar, necesitar. Verse precisado a: verse obrigado ou forzado a
precisión
s.f. precisión, xusteza, exactitude
precontrato
s.m. precontrato
predio
s.m. predio, herdade (f.), facenda (f.), terreo. Predio sirviente: predio servente
predisponer
v.t. predispor, predispoñer
preeminencia
s.f. preeminencia
preeminente
adx. preeminente
preempción
s.f. preempción. Derecho de preempción: dereito preferente de compra, dereito de retracto
preexistencia
s.f. preexistencia
preferencia
s.f. preferencia
prefijar
v.t. prefixar
prejudicial
adx. prexudicial
prejuicio
s.m. prexuízo
prejuzgar
v.t. prexulgar
prelación
s.f. prelación, preferencia
preliminar
adx. preliminar, previo, precedente // s. preliminar, limiar
premeditación
s.f. premeditación
premoriencia
s.f. premoriencia
prenda
s.f. peñor (m.) (cousa que se deixa en garantía de algo). Dar en prenda: dar en peñor / peza (de vestir)
prescribir
v.t. prescribir, ordenar // v.i. prescribir, caducar
prescripción
s.f. prescrición
presencia
s.f. presenza. A mi presencia: perante min
presente
adx. e s. presente. Por la presente: por medio, a través deste escrito. Hacer presente: comunicar, informar
preso -a
adx. e s. preso
prestación
s.f. prestación
prestador -a
adx. e s. prestador
prestamista
s. prestamista
prestar
v.t. prestar, deixar (cartos) // prestar (servicios, atención, etc.)
prestatario -a
adx. e s. prestameiro
presumir
v.t. presumir, conxecturar, supoñer, supor
presunción
s.f. presunción
presunto -a
adx. presunto
presuponer
v.t. presupor, presupoñer
presuposición
s.f. presuposición
presupuestar
v.t. facer o presuposto ou orzamento , orzamentar, presupostar, orzar
presupuestario -a
adx. presupostario, orzamentario ,
presupuesto
adx. e s. presuposto, orzamento, premisa, conxectura, suposición
preterición
s.f. preterición, omisión, exclusión
preterintencionalidad
s.f. preterintencionalidade
pretexto
s.m. pretexto, escusa (f.)
prevalecer
v.i. prevalecer, impoñerse, imporse, triunfar
prevalencia
s.f. prevalencia
prevaricación
s.f. prevaricación
prevaricador-ra
adx. e s. prevaricador
prevención
s.f. prevención, precaución, disposición / posto de policía. Llevar a la prevención: levar ao posto de policía
prevenir
v.t. e p. previr(se), apercibir, eludir, precaver
preventivo -a
adx. preventivo, precautorio
prever
v.t. prever
previo -a
adx. previo. Previo informe: tralo informe previo, despois do informe
previsión
s.f. previsión
previsto -a
adx. previsto.Previsto en la ley: segundo establece a lei
prima
s.f. prima
primogénito -a
adx. e s. primoxénito
principal
adx. principal, esencial
principio
s.m. principio, comezo, inicio // principio, base (f.), fundamento
prisión
s.f. prisión, cárcere (m.), cadea.
privativo -a
adx. privativo
privilegio
s.m. privilexio
probar
v.t. probar
probatorio -a
adx. probatorio
proceder
v.i. proceder. Procede desestimar el recurso. cómpre rexeitar o recurso // s.m. proceder, provir, vir, convir. Cuando proceda: cando proceda, cando sexa procedente, cando cumpra
procedimiento
s.m. procedemento
procesal
adx. procesual
procesar
v.t. procesar
proceso
s.m. proceso
proclamación
s.f. proclamación
proclamar
v.t. e p. proclamar(se)
procura
s.f. procura
procuración
s.f. procuración
procurador -a
s.m. procurador
procuraduría
s.f. procuradoría
procurar
v.t. procurar
producir
v.t. producir
profecticio -a
adx. profecticio
proforma
adx. pro forma (adv.)
prohijamiento
s.m. porfillamento
prohijar
v.t. porfillar
proindivisión
s.f. proindivisión
proindiviso -a
adx. proindiviso
prolongación
s.f. prolongación
prolongar
v.t. e p. prolongar(se), alongar(se)
promisorio -a
adx. promisorio
promoción
s.f. promoción
promotor -a
adx. e s. promotor
promover
v.t. promover, mover (un preito)
promulgación
s.f. promulgación
promulgar
v.t. promulgar
pronosticar
v.t. prognosticar
pronto -a
adx. Pronto, disposto, preparado // adv. pronto, axiña, de contado. Tan pronto como:tan pronto como, axiña que, logo que , en canto. Pronto pago:pronto pagamento
pronunciamiento
s.m. pronunciamento // pronuncia (f.) (decisión xudicial).
pronunciar
v.t. e p. pronunciar(se). Lo pronuncio, mando y firmo: pronúncioo, mándoo e asínoo
pronóstico
s.m. prognóstico
propiedad
s.f. propiedade
propietario -a
s. propietario, dono
proposición
s.f. proposición
propuesta
s.f. proposta. A propuesta de: por proposta de , a proposta de
propósito
s.m. propósito, intención. A propósito: de propósito, á mantenta, adrede , a propósito
prorrata
s.f. pro rata (lat.)
prorrateo
s.m. rateo. Prorrateo de foros: rateo de foros
prorrogar
v.t. prorrogar, alongar, prolongar
proscribir
v.t. proscribir, desterrar, prohibir
proscripción
s.f. proscrición
protección
s.f. protección, amparo, abeiro
protectorado
s.m. protectorado
proteger
v.t. protexer, amparar, abeirar
protesta
s.f. protesta
protesto
s.m. protesto (dunha letra de cambio)
protocolización
s.f. inclusión no protocolo
protocolizar
v.t. protocolizar, incluír no protocolo.
protocolo
s.m. protocolo
protutor-ra
s. protitor
proveedor-ra
s. provedor, fornecedor, subministrador
proveer
v.t. e p. prover(se), abastecer, fornecer, subministrar. Para mejor proveer: para mellor resolver, para decidir mellor
providencia
s.f. providencia, disposición. Providencia de apremio: providencia de constrinximento
provisional
adx. provisional, provisorio
provisión
s.f. provisión
proyecto
s.m. proxecto
prueba
s.m. proba. Prueba fehaciente: proba fidedigna
préstamo
s.m. préstamo, empréstito. Préstamo a la gruesa: préstamo marítimo
prófugo -a
adx. e s. prófugo
publicar
v.t. publicar
publicidad
s.f. publicidade
puesta
s.f. posta. Puesta en marcha: posta en marcha
puja
s.f. poxa. Puja a la llana: poxa aberta
pujar
v.t. poxar
punibilidad
s.f. punibilidade
punible
adx. punible
punición
s.f. punición
punir
v.t. punir, castigar
puntualidad
s.f. puntualidade
puntualizar
v.t. precisar, concretar
pupilaje
s.m. pupilaxe (f.)
pupilar
adx. pupilar
pupilo -a
s. pupilo
purgar
v.t. purgar
putativo -a
adx. putativo
puño
s.m. puño. De su puño y letra: da súa man
párrafo
s.m. parágrafo
pérdida
s.f. perda
póliza
s.f. póliza (documento). Póliza de seguros: póliza de seguros. Póliza a todo riesgo: póliza a todo risco // timbre fiscal, selo
público -a
adx. e s. público