Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - T

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

T

tablón
s.m. madeiro, táboa grande / taboleiro (de anuncios)
tacha
s.f. tacha, defecto, falta . Tacha de testigo: rexeitamento de testemuñas
tachadura
s.f. riscadura, riscada
tachar
v.i. tachar, acusar, calificar // riscar, borrar
talonario
s.m. talonario
talón
s.m. talón. Talón de ventanilla: nota de ingreso na caixa
tamaño
adx. e s.m. tamaño
tampón
s.m. tampón
tantear
v.t. tentear, tentar
tanteo
s.m. tento , tenteo
tanto
adx. e adv. tanto. Tanto por ciento: tanto por cento. Por tanto: polo tanto, xa que logo // s.m. punto. A tanto alzado: a prezo fixado, a prezo acordado.
tarifa
s.f. tarifa
tasa
s.f. taxa. Tasa de interés: taxa de xuro
tasación
s.f. taxación. Tasación de costas: taxación de custas
tasador -a
adx. e s. taxador
tasar
v.t. taxar
telefax
s.m. telefax
tener
v.t. ter
tenor
s.m. teor. A tenor de: a teor de, de acordo con, segundo o teor de. Tenor literal: teor literal
tentativa
s.f. tentativa
tercerista
s. terceiro
tercería
s.f. tercería
terreno
s.m. terreo, solo
territorialidad
s.f. territorialidade
territorio
s.m. territorio
tesis
s.f. tese.
tesorero -a
s. tesoureiro
tesorería
s.f. tesourería
tesoro
s.m. tesouro
testado -a
adx. testado
testador -a
s. testador, testamenteiro
testamentario
adx. testamentario. Heredero testamentario: herdeiro testamentario // s. testamenteiro
testamentaría
s.f. testamentaría
testamento
s.m. testamento
testar
v.i. e t. testar
testificación
s.f. testificación
testificar
v.i. testificar
testigo
s. testemuña (f.)
testimoniar
v.i. testemuñar
testimonio
s.m. testemuño. Testimonio rogado: testemuño rogado.
tiempo
s.m. tempo. En tempo y forma: no tempo e na forma que correspondan
timbre
s.m. timbre
tipicidad
s.f. tipicidade
tipificar
v.t. tipificar
tipo
s.m. tipo de cambio, tipo de desconto, tipo (de xuro) preferencial, tipo impositivo, tipo de redesconto
titulación
s.f. titulación
titulado -a
adx. e s. titulado
titular
adx. e s. titular // v.t. titular
titularidad
s.f. titularidade
tomador -a
s. tomador
tomar
v.t. tomar. Tomar parte: tomar parte, concorrer, participar
tomo
s.m. tomo
total
adx. e s.m. total
totalizar
v.t. totalizar
traba
s.f. traba. Traba de embargo: embargo
trabajo
s.m. traballo. Trabajo a destajo: traballo ao axuste
trabar
v.t. trabar. Trabar embargo: embargar. Trabar los bienes: embargar os bens
traducción
s.f. tradución
traductor -a
adx. es. tradutor
traer
v.t. traer. Traer aparejada ejecución: traer, levar aparellada execución. Traer los autos a la vista: traer os autos á vista
traición
s.f. traizón
tramitación
s.f. tramitación
tramitar
v.t. tramitar
trance
s.m. transo. Trance y remate: transo e remate
transacción
s.f. transacción
transbordo
s.m. transbordo
transcribir
v.t. transcribir
transcripción
s.f. transcrición
transcurrir
v.i. transcorrer
transcurso
s.m. transcurso
transeúnte
adx. e s. transeúnte
transferencia
s.f. transferencia
transferible
adx. transferible
transferir
v.t. transferir
transgredir
v.t. transgredir, infrinxir
transgresión
s.f. transgresión, infracción
transigir
v.i. e t. transixir
transmisible
adx. transmisible
transmisión
s.f. transmisión
transmitir
v.t. transmitir
transponer
v.t. transpoñer
trascendencia
s.f. transcendencia
traslación
translación
trasladar
v.t. e p. trasladar(se)
traslado
s.m. traslado. Traslado a la parte: comunicar ás partes
traspasar
v.t. traspasar
trasunto
s.m. copia (f.) (dun escrito) / imaxe, reflexo , traslado, copia, reprodución
tratamiento
s.m. tratamento
tratar
v.t., i. e p. tratar(se)
través (a, de)
loc. a través de
tribunal
s.m. tribunal (eclesiástico, superior de xustiza, correccional, de apelación, de casación, de grande instancia, do criminal)
tributación
s.f. tributación
tributar
v.t. tributar
tributario -a
adx. tributario
trienal
adx. trienal
trimestral
adx. trimestral
trueque
s.m. troco, cambio
truncamiento
s.m. truncamento
tráfico
s.m. tráfico. Tráfico de influencias: tráfico de influencias
trámite
s.m. trámite
tránsito
s.m. tránsito
turnar
v.t. e p. alternar(se),rotar. Turnar de oficio: asignar de oficio
turno
s.m. vez, quenda, rolda
tutela
s.f. tutela
tutelar
adx. e v.t. tutelar
tutor -a
s. titor
tácito -a
adx. tácito
técnico -a
adx. e s.f. técnico
término
s.m. termo, marco / termo, remate, fin / prazo. Término de tres días: prazo de tres días. Término municipal: concello
título
s.m. título (lucrativo, ao portador, xusto, oneroso)