Volver

ORIXE E BREVE HISTORIA

Nacemento do galego

A transformación do latín en galego produciuse de maneira progresiva e imperceptible. Por iso, é imposible dar unha data precisa a partir da cal a lingua falada xa pode considerarse galego. A finais do século VIII o latín da Igrexa e da Administración é tan distante da fala do pobo que xa se pode falar de dous sistemas diferentes: o latín e o galego.

  • Foro do Burgo de Castro Caldelas, primeiro texto escrito en galego

    Foro do Burgo de Castro Caldelas, primeiro texto escrito en galego

O latín, como lingua literaria e relixiosa, continuou a ser vehículo da liturxia, da literatura e dos actos xurídicos e administrativos, mesmo cando xa resultaba incomprensible para o público en xeral. Esta situación diglósica comezou a crebar no século XII, cando apareceron os primeiros textos escritos en galego.