Volver

CELGA 1. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 3. Que hora é?

Obxectivos desta unidade: pedir ou dar información sobre horarios, identificar obxectos, describir unha xornada habitual

Coñecemento do código

  • As partes do día
  • As horas
  • Algúns obxectos da vida cotiá
  • As cores
  • O presente de indicativo de IR, FACER e HABER (impersoal)
  • O presente de indicativo: reflexivos (ERGUERSE, VESTIRSE)
  • O artigo indeterminado
  • Os dígrafos
  • As nasais: m, n, nh, ñ