Volver

CELGA: COMPETENCIA EN LINGUA GALEGA

Validacións de estudos de galego

  • Validación de estudos de galego

    Validación de estudos de galego

Para a valoración de méritos, naqueles casos en que proceda, e para o acceso á función pública galega, así como naqueles procedementos en que se exixa o coñecemento da lingua galega (agás para a obtención do Celga 5), terá a mesma validez posuír as certificacións de aptitude dos niveis de lingua galega oral, iniciación e perfeccionamento ca posuír as certificacións de aptitude dos Celga 1, Celga 3 e Celga 4, respectivamente.

Nas bases das convocatorias de oposicións e/ou concursos de méritos estableceranse os niveis de lingua exixidos como requisito e/ou como mérito.

A continuación preséntase, clasificada por niveis, a casuística de validacións recollidas na Orde do 10 de febrerio de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos níveis de coñecemento da língua galega (Celga):